BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA II 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA II

NHIỆM KỲ 1991 - 1995

            I. Bí thư:

            1. Đồng chí: Nguyễn Văn Thành

            II. Phó Bí thư:

            2. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn

            3. Đồng chí: Trần Đình Nhung (Chủ tịch UBND huyện)

            III. Ban thường vụ:

            4. Đồng chí: Tô Văn Quang

            5. Đồng chí: Nguyễn Xuân Tùng

            6. Đồng chí: Lê Giáp Phượng

            7. Đồng chí: Nguyễn Thành Được

            IV. Huyện ủy viên:

            8.   Đồng chí: Nguyễn Văn Á

            9.   Đồng chí: Võ Thành Bảo

            10. Đồng chí: Nguyễn Văn Chấn

            11. Đồng chí: Vũ Mạnh Cường

            12. Đồng chí:  Huỳnh Văn Đẩu

            13. Đồng chí: Lê Trọng Hứa

            14. Đồng chí: Điểu K Khương

            15. Đồng chí:  Trương Thị Kim

            16. Đồng chí: Phạm Tiến Lực

            17. Đồng chí: Võ Bình Nguyên

            18. Đồng chí: Trần Quang Ới

            19. Đồng chí:  Trần Văn Thoan

            20. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh

            21. Đồng chí: Nguyễn Công Thủy

            V. Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ bổ sung 4 đồng chí

            22. Đồng chí: Ngô Minh Nhẫn

            23. Đồng chí: Ngô Xuân Hiển

            24. Đồng chí: Hồ Minh Châu

            25. Đồng chí: Lê Đình Bảo