BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA IV 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2000 - 2005

            I. Bí thư:

            1. Đồng chí: Trần Đình Nhung

            II. Phó Bí thư:

            2. Đồng chí: Võ Bình Nguyên

            3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Tùng (Chủ tịch UBND huyện)

            III. Ban thường vụ:

            4. Đồng chí: Võ Thành Bảo

            5. Đồng chí: Trần Đình Hạnh

            6. Đồng chí: Huỳnh Văn Đẩu

            7. Đồng chí: Nguyễn Văn Kiệm

            IV. Huyện ủy viên:

            8.   Đồng chí: Vũ Thị Cúc

            9.   Đồng chí:  Nguyễn Văn Chấn

            10. Đồng chí: Trần Chiến

            11. Đồng chí: Võ Hoàng Bình

            12. Đồng chí: Đỗ Hữu Dự

            13. Đồng chí: Trần Văn Đăng

            14. Đồng chí: Ngô Thị Đông

            15. Đồng chí: Đỗ Văn Huynh

            16. Đồng chí: Ngô Xuân Hiển

            17. Đồng chí: Hồ Thị Hạnh

            18. Đồng chí: Nguyễn Minh Huệ

            19. Đồng chí: Đinh Công Lý

            20. Đồng chí: Nguyễn Trọng Lựu

            21. Đồng chí: Nguyễn Văn Long

            22. Đồng chí: Điểu K Minh

            23. Đồng chí: Lê Ngọc Sanh

            24. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh

            25. Đồng chí: Trương Thanh Thủy

            26. Đồng chí: Đinh Quang Trung

27. Đồng chí: Đào Xuân Thành

28. Đồng chí: Hoàng Văn Tư

29. Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy