BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA I 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA I

 NHIỆM KỲ  1989 - 1991

            I. Bí thư:

            1. Đồng chí: Nguyễn Văn Thành

            II. Phó Bí thư:

            2. Đồng chí: Trần Đình Nhung

            III. Ban thường vụ:

            3. Đồng chí: Tô Văn Quang

            4. Đồng chí: Lê Dừa

            5. Đồng chí: Điểu K Khương

            IV. Huyện ủy viên:

            6.   Đồng chí: Tạ Xuân Chiều

            7.   Đồng chí: Huỳnh Văn Đẩu

            8. Đồng chí: Nguyễn Thành Được

            9. Đồng chí: Lê Trọng Hứa

            10. Đồng chí: Nguyễn Tiến Lãng

            11. Đồng chí: Lương Văn Minh

            12. Đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt

            13. Đồng chí: Huỳnh Năm

            14. Đồng chí: Nguyễn Công Phụng

            15. Đồng chí: Nguyễn Văn Quyên

            16. Đồng chí: Nguyễn Huy Tường

            17. Đồng chí: Trần Văn Thoan

            18. Đồng chí: Phan Đức Thuận

            19. Đồng chí: Nguyễn  Hồng Tiến

            20. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh

            21. Đồng chí: Nông Văn Khang

            V. Huyện ủy viên dự khuyết:

            22. Đồng chí: Vũ Xuân Thu