Quy chế làm việc BCH khóa VI 

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN UỶ CÁT TIÊN

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA VI - NHIỆM KỲ 2010 - 2015

CHƯƠNG I
NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc làm việc

1. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có kỷ luật, kỷ cương đoàn kết thống nhất ý chí và hành động.

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể cấp uỷ và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện uỷ.

3. Lãnh đạo toàn diện hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các chủ trương, kết luận, chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết và các văn bản khác theo qui định.

(Đây là nguyên tắc làm việc chung, vì vậy kiến nghị bỏ cụm từ “của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy” trong Qui chế kèm theo Quyết định số 19-QĐ/HU ngày 30/9/2010 của Huyện ủy – Sau đây viết tắt là “Qui chế Huyện ủy)

CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

(Thay đổi cụm từ “nhiệm vụ” bằng cụm từ “trách nhiệm” đối với tập thể và các đồng chí Thường trực Huyện ủy thuộc Chương II; bỏ “Mục I” và “tiêu đề của Mục I” để phù hợp với Qui chế Tỉnh ủy)

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (gọi tắt là Huyện ủy)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên (sau đây gọi tắt là Huyện ủy Cát Tiên) là cơ quan lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân trong huyện về tình hình mọi mặt của Đảng bộ và chính quyền; quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác vận động quần chúng, nhằm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. (Bổ sung phần đầu của Điều 1 Qui chế Tỉnh ủy; điểm 1, điều 2 Qui chế Huyện ủy và có điều chỉnh lại cho phù hợp)

1. Chuẩn bị và triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Quyết định Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy toàn khóa, hàng năm. Lãnh đạo Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo nhiệm kỳ. (Bổ sung điểm 1, điều 1 Qui chế Tỉnh ủy và điều chỉnh điểm 6, điều 1, Qui chế Huyện ủy)

2. Cho ý kiến về những định hướng lớn trong chiến lược và quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế- xã hội; về những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn và những cân đối chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; về phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 5 năm, hàng năm của huyện và những quyết định quan trọng của Hội đồng nhân dân huyện để Hội đồng nhân dân huyện thảo luận, quyết định. (Bổ sung điểm 2, điều 1 Qui chế Tỉnh ủy; điểm 3, 4 điều 2, Qui chế Huyện ủy)

- Thảo luận, đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng các dự án quan trọng, dự án quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Thảo luận và ban hành kết luận, nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hàng quí, 6 tháng, 01 năm. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, của Hội đồng nhân dân huyện và của cơ quan nhà nước cấp trên.

3. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền.

- Quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Quyết định số lượng uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ nhất, điểm 4, điều 1 Qui chế Tỉnh ủy và phần đầu của gạch đầu dòng thứ bảy, điểm 5, điều 2 Qui chế Huyện ủy)

- Thực hiện quy trình để báo cáo Tỉnh ủy nhân sự ứng cử, đề cử hoặc rút ra khỏi các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử hoặc rút khỏi các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Giới thiệu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ ba, điểm 4, điều 1 Qui chế Tỉnh ủy và điều chỉnh phần gạch đầu dòng thứ nhất, thứ hai, điểm 5, điều 2 Qui chế Huyện ủy)

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương. Xác định cơ cấu, thành phần, tỉ lệ đảng viên, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, tỉ lệ nữ, dân tộc thiểu số tham gia làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ hai, điểm 4, điều 1 Qui chế Tỉnh ủy và điều chỉnh phần gạch đầu dòng thứ ba, thứ tư, điểm 5, điều 2 Qui chế Huyện ủy)

- Tham gia ý kiến về nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ tư, điểm 4, điều 1 Qui chế Tỉnh ủy)

- Quyết định việc rút khỏi Huyện ủy và các chức danh do Huyện ủy bầu hoặc cử ra; kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ năm, điểm 4, điều 1 Qui chế Tỉnh ủy)

- Quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các ban của Huyện ủy; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Cho ý kiến về chủ trương thành lập, sáp nhập, chia tách các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, các tổ chức chính trị- xã hội. Thảo luận việc chia tách hoặc thành lập mới các đơn vị hành chính cấp xã; về nâng cấp đô thị trong huyện và những vấn đề liên quan đến thay đổi địa giới hành chính của huyện. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ sáu, điểm 4, điều 1 Qui chế Tỉnh ủy và điều chỉnh phần gạch đầu dòng thứ hai, điểm 3, điều 2 Qui chế Huyện ủy)

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ theo quy định. (Bổ sung điểm 5, điều 1, Qui chế Tỉnh ủy)

5. Lãnh đạo các cơ quan tư pháp địa phương cụ thể hoá, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; lãnh đạo thực hiện cải cách công tác tư pháp ở địa phương; kiểm tra công tác kiểm sát và xét xử, công tác thi hành án bảo đảm đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. (Bổ sung điểm 3, điều 1, Qui chế Tỉnh ủy; điểm 7, điều 2, Qui chế Huyện ủy)

6. Đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, chính sách mang tính đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. (điều chỉnh điểm 8, điều 2, Qui chế Huyện ủy)

6. Quyết định về chủ trương xây dựng ngân sách Đảng; dự toán và quyết toán ngân sách Đảng bộ huyện hàng năm. (Bổ sung điểm 6, điều 1, Qui chế Tỉnh ủy)

7. Xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VI, nghị quyết của Huyện ủy; những công việc quan trọng mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Huyện ủy và những vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ bàn và quyết định trong thời gian đến. Xem xét báo cáo hàng năm, báo cáo giữa và cuối nhiệm kỳ; báo cáo bất thường của Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; về hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và Uỷ ban kiểm tra các cấp cơ sở. Góp ý kiến đối với các báo cáo công tác giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy. (Bổ sung điểm 7, điều 1, Qui chế Tỉnh ủy)

8. Chỉ đạo chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện bất thường (nếu có); thảo luận và thông qua văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện; chuẩn bị và giới thiệu với Đại hội Đảng bộ tỉnh về nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ. (Bổ sung điểm 8, điều 1, Qui chế Tỉnh ủy và điều chỉnh gạch đầu dòng thứ tư, điểm 5, điều 2, Qui chế Huyện ủy)

9. Thực hiện tự phê bình và phê bình, chất vấn trong các hội nghị Tỉnh uỷ. (Bổ sung điểm 9, điều 1, Qui chế Tỉnh ủy)

10. Thảo luận và quyết định những vấn đề khác do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị. (Bổ sung điểm 10, điều 1, Qui chế Tỉnh ủy)

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thường vụ Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo và kiểm tra - giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các nghị quyết của Huyện uỷ, kết luận, kế hoạch, chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Thực hiện công tác quản lý tổ chức, cán bộ theo phân cấp. (Bổ sung, điều chỉnh phần đầu, điều 3, Qui chế Huyện ủy).

1. Tổ chức học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện ủy; thay mặt Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra toàn diện các mặt công tác trong Đảng bộ.

- Ban hành các quy chế, quy định để thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Quyết định chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đối với các cấp, các ngành. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy và việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

- Quyết định công tác phát triển đảng; xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền và báo cáo Huyện ủy tại kỳ họp gần nhất.

(Bổ sung điểm 1, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy và điều chỉnh điểm 1, điều 3, Qui chế Huyện ủy)

2. Quyết định triệu tập hội nghị Huyện ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện; chỉ đạo việc chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, kết luận để trình hội nghị Tỉnh uỷ về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Huyện ủy theo quy định tại Điều 2. Chủ động đề xuất những vấn đề lớn, quan trọng để Huyện ủy xem xét, quyết định. (Bổ sung điểm 2, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy)

3. Những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội:

- Chuẩn bị và trình Huyện ủy đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương thực hiện các dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn huyện. Cho ý kiến vào quy hoạch kinh tế- xã hội toàn tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch kinh tế- xã hội 04 địa bàn trọng điểm. Cho chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm của huyện, các dự án có liên quan đến quốc phòng, an ninh; định hướng đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, khuyến khích phát triển và quản lý kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở địa phương.

- Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp mới nảy sinh về kinh tế- xã hội.

- Chuẩn bị nội dung trình Huyện ủy thảo luận và ban hành kết luận, nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng hàng quí, 6 tháng, một năm.

(Bổ sung điểm 3, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy)

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương về phát triển văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp nảy sinh trong lĩnh vực tư tưởng; đấu tranh với sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng.

(Bổ sung điểm 4, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy)

5. Cho ý kiến về chủ trương, nhiệm vụ trọng yếu bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững sự ổn định chính trị- xã hội ở địa phương; cho chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất có liên quan đến an ninh trên địa bàn huyện, nhất là an ninh chính trị, tôn giáo, dân tộc; về những chủ trương lớn trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang. (Bổ sung điểm 5, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy)

6. Cụ thể hoá và lãnh đạo thực hiện chủ trương, chính sách về công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức và cán bộ của Đảng, chính quyền ở địa phương. (nhập chung phần lãnh đạo công tác xây dựng đảng trong ngành tư pháp).

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình cán bộ và công tác cán bộ thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cuối nhiệm kỳ nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí Huyện ủy viên. Cho ý kiến về đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hành chính đối với cán bộ là cấp trưởng, phó của các đơn vị trực thuộc Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ nhất, điểm 6, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy và điều chỉnh một số nội dung thuộc điểm 2, điều 3, Qui chế Huyện ủy).

- Quyết định giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân huyện bầu các chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân, uỷ viên Thường trực, trưởng, phó các ban của Hội đồng nhân dân huyện, các thành viên của Uỷ ban nhân dân huyện. Cho ý kiến về nhân sự cấp trưởng và cấp phó các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện để Uỷ ban nhân dân huyện bổ nhiệm; cho ý kiến và thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện theo quy định. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ hai, điểm 6, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy và điều chỉnh một số nội dung thuộc điểm 2, điều 3, Qui chế Huyện ủy).

- Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy các ban của Tỉnh uỷ, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. (Bổ sung phần đầu của gạch đầu dòng thứ ba, điểm 6, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy)

- Kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với các chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ ba, điểm 2, điều 3, Qui chế Huyện ủy)

- Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Quyết định chỉ định bổ sung cấp uỷ viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Khi cần thiết chỉ định tham gia cấp uỷ và giữ các chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ tư, điểm 2, điều 3, Qui chế Huyện ủy)

- Quyết định phân công công tác đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ nhất, điểm 2, điều 3, Qui chế Huyện ủy)

- Quyết định khen thưởng; đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo qui định. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ chín, điểm 2, điều 3, Qui chế Huyện ủy)

- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong ngành tư pháp; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ năm, điểm 6, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy và điểm 4, điều 3, Qui chế Huyện ủy).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ theo quy định. (Bổ sung phần gạch đầu dòng thứ sáu, điểm 6, điều 2, Qui chế Tỉnh ủy).

7. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; cụ thể hoá và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các giai cấp và tầng lớp xã hội, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát đối với các cơ quan đảng, nhà nước, cán bộ, đảng viên và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Cho ý kiến chỉ đạo về những định hướng công tác lớn trong từng thời kỳ, về chương trình, nội dung hoạt động hàng năm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội; xây dựng quy định về sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chỉ đạo Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội với các cơ quan chính quyền trong việc tổ chức triển khai các chủ trương của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, về công tác dân vận ở địa phương, về công tác giám sát và phản biện xã hội.

- Cho ý kiến về định hướng nhân sự đại hội; giới thiệu nhân sự cấp trưởng, cấp phó để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bầu; nhận xét, đánh giá theo định kỳ hàng năm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

4. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong ngành tư pháp; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Đảng, chính quyền ở địa phương theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thảo luận, quyết định về cán bộ và công tác cán bộ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý theo quy định tại Điều 19, chương IV, Qui định về phân cấp quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 473-QĐ/TU ngày 11/12/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

+ Bố trí, phân công công tác, giới thiệu ứng cử, chỉ định; phê duyệt, quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo và đề nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu và thực hiện chính sách cán bộ đối với các chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý.

+ Thực hiện quy trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định chỉ định bổ sung Huyện uỷ viên, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

+ Chuẩn bị nhân sự để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND huyện.

+ Giới thiệu các chức danh thuộc Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý để UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; để HĐND, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội huyện bầu.

+ Nhận xét, đánh giá, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển các chức danh cán bộ thuộc quyền trực tiếp quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công tác tại địa phương.

+ Theo dõi kết quả hoạt động, giới thiệu để kiểm điểm, chất vấn Huyện uỷ viên định kỳ 6 (sáu) tháng 01 (một) lần; nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, giữa nhiệm kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu); đánh giá trước khi hết nhiệm kỳ; xem xét trách nhiệm, thực hiện qui trình xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền bãi, miễn chức danh Huyện uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Phê duyệt quy hoạch cán bộ; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với các chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Quyết định chỉ định bổ sung cấp uỷ viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Khi cần thiết chỉ định tham gia cấp uỷ và giữ các chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Trao đổi ý kiến với các Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, giới thiệu, ứng cử đối với cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Thảo luận những ý kiến khác nhau; quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Tham gia ý kiến với Ban cán sự Đảng của các sở, ngành về việc đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý.

- Tham gia ý kiến với Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh về công tác nhân sự đối với các chức danh: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên cơ quan Quân sự huyện; Trưởng, Phó Công an huyện.

- Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội huyện đi đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn; cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị cao cấp đối với các chức danh do Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Chuẩn bị trình Huyện ủy cho ý kiến về định hướng cơ cấu để bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

- Quyết định khen thưởng; đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo qui định.

- Quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

3. Cho ý kiến về chủ trương, nhiệm vụ chủ yếu bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại; giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội ở địa phương; công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang. Cho chủ trương về nhiệm vụ công tác tôn giáo, dân tộc.

4. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong ngành tư pháp; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội huyện cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cho ý kiến về định hướng công tác trong từng thời kỳ; chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

6. Xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với các Huyện ủy viên.

7. Chỉ đạo công tác tài chính Đảng.

8. Quyết định những vấn đề thuộc trách nhiệm của Huyện ủy có tính chất cấp bách nhưng không tổ chức được kỳ họp Huyện ủy, sau đó báo cáo tại kỳ họp Huyện uỷ gần nhất.

9. Chuẩn bị nội dung và triệu tập các kỳ họp của Huyện ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện.

10. Thay mặt Huyện ủy thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và kiến nghị với tỉnh những vấn đề về chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy gồm Bí thư và các Phó Bí thư; chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy và của cấp trên; giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy. Cụ thể:

1. Giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm; chương trình công tác toàn khoá, hàng năm của Huyện ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hàng năm, hàng quý, tháng của Ban Thường vụ Huyện ủy; kiểm tra việc chuẩn bị các nội dung (báo cáo, đề án, phương án, dự thảo nghị quyết, kết luận…) trình hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; chuẩn bị nội dung làm việc với cấp trên khi có yêu cầu.

2. Chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động giữa các ban đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc quán triệt, cụ thể hoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình của cấp trên và của Huyện uỷ.

3. Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Đảng, chính quyền ở địa phương theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Cho ý kiến về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu cán bộ các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội không thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Xét và quyết định nâng lương định kỳ và nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội huyện ở ngạch nhân viên phục vụ; công chức, viên chức loại A1, A0, B, C. Trình cấp có thẩm quyền xét nâng lương, nâng ngạch cho cán bộ, công chức thuộc diện cấp trên quản lý.

- Phân bổ biên chế cho các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp huyện, trên cơ sở thông báo phân bổ biên chế của Tỉnh uỷ.

4. Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

5. Chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ và những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết những công việc theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, theo Quy chế làm việc của Huyện ủy và những công việc được Ban Thường vụ Huyện uỷ ủy quyền.

Những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền cho Thường trực Huyện ủy giải quyết, gồm:

a) Về tổ chức, cán bộ

- Quyết định thẩm tra những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý khi có vấn đề phải xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo Quy định của Bộ Chính trị để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết luận.

- Chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy viên, Ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của cấp ủy trực thuộc; chỉ định bổ sung cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe và chính sách cán bộ; tổ chức tang lễ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo đúng chế độ, chính sách quy định.

b) Về công tác nội chính, an ninh, quốc phòng

- Cho ý kiến về chương trình công tác hàng năm và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính.

- Cho ý kiến về chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất có liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn, nhất là an ninh chính trị liên quan đến tôn giáo, dân tộc và an ninh nông thôn. Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

- Cho ý kiến về chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tư pháp theo quy định của Bộ Chính trị.

- Cho ý kiến xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý và những đơn, thư nhiều người ký tên.

c) Về kinh tế - xã hội

- Cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm để Ủy ban nhân dân huyện quyết định, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Cho ý kiến về chủ trương sử dụng kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các địa phương, tổ chức, cá nhân cho các nhu cầu phòng, chống thiên tai, cứu trợ khẩn cấp… (trường hợp thiên tai, cứu trợ đặc biệt khẩn cấp nhưng không có điều kiện tổ chức hội nghị Thường trực Huyện ủy thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định, sau đó báo cáo lại Thường trực Huyện ủy).

- Chỉ đạo điều hành ngân sách đảng; giải quyết trợ cấp đột xuất cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Kết quả giải quyết công việc giữa hai hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy và các công việc được Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền, Thường trực Huyện ủy phải báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tại hội nghị gần nhất.

MỤC II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CÁ NHÂN HUYỆN ỦY VIÊN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, CÁC PHÓ BÍ THƯ HUYỆN UỶ

Điều 5. Huyện ủy viên

1. Dự họp đầy đủ, đúng thời gian qui định các hội nghị của Huyện ủy, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự chấp thuận của Thường trực Huyện ủy; tích cực tham gia vào sự lãnh đạo chung của Huyện ủy. Có trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận của Đảng tại địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về lĩnh vực phụ trách.

2. Chấp hành đầy đủ, nghiêm túc sự phân công của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy; thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công; đề xuất chủ trương cụ thể trong lãnh đạo chung của Huyện ủy. Chấp hành kỷ luật phát ngôn; đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ. Phát huy tinh thần trách nhiệm chung xây dựng Đảng bộ (cả công tác đối nội và đối ngoại).

3. Có trách nhiệm nghiên cứu, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hoá các nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và nghị quyết của Huyện ủy để xây dựng và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực phụ trách.

4. Thường xuyên nắm tình hình, phát hiện, xem xét, giải quyết kịp thời theo quyền hạn đối với các vấn đề phát sinh; định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo, phản ánh thông tin, đề xuất ý kiến, kiến nghị cách giải quyết với Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ. Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; trong quá trình làm việc, không được biểu hiện các hành vi, cử chỉ, đạo đức, tác phong gây hiểu nhầm, mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển chung của địa phương, đơn vị và toàn Đảng bộ.

5. Có quyền chất vấn hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy và các Huyện ủy viên theo quy chế chất vấn trong Đảng. Được thông tin về tình hình chung của Đảng bộ và các vấn đề cần thiết khác; được hưởng phụ cấp theo quy định và nhận mỗi quý 1 (một) lần.

6. Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ về công tác xây dựng đảng ở tổ chức cơ sở Đảng mà Huyện ủy viên tham gia sinh hoạt hoặc được phân công phụ trách; cùng với cấp uỷ cơ sở xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

7. Phải tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, trả lời chất vấn trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về hoạt động và công tác chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và nội dung gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy.

8. Trong quan hệ công tác với các ngành, địa phương, đơn vị, không được lấy danh nghĩa thay mặt Huyện ủy, trừ khi được sự ủy nhiệm của Huyện ủy hoặc được sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.

9. Khi đi công tác hoặc đi việc riêng ở ngoài tỉnh từ 2 (hai) ngày làm việc trở lên và ngoài huyện từ 3 (ba) ngày làm việc trở lên, phải báo cáo bằng văn bản (trường hợp đột xuất, cấp bách, báo qua điện thoại) với Thường trực Huyện ủy.

Điều 6. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn của Huyện ủy viên; bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Dự đầy đủ các phiên họp của Ban Thường vụ Huyện ủy; có trách nhiệm nghiên cứu toàn diện các lĩnh vực để tham gia thảo luận, bàn bạc, quyết định những công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, nhất quán trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; thực hiện bảo mật thông tin của quá trình thảo luận, chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin khi chưa được phép công khai.

3. Tham gia và cùng chịu trách nhiệm vào sự lãnh đạo chung của Ban Thường vụ Huyện ủy; chịu trách nhiệm chính trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về toàn bộ các mặt công tác thuộc lĩnh vực, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách.

4. Chấp hành triệt để sự phân công của tổ chức; nêu cao bản lĩnh chính trị, chính kiến rõ ràng trong quá trình thảo luận.

5. Chủ động kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương phụ trách. Giải quyết theo thẩm quyền; liên hệ các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những kiến nghị của cơ sở và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

6. Thường xuyên nắm thông tin, xử lý tình hình thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương, đơn vị phụ trách; phản ánh với Thường trực Huyện ủy, Bí thư Huyện uỷ để chỉ đạo kịp thời, không để tình hình phức tạp, xảy ra điểm nóng.

7. Khi cần thiết, mỗi Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công làm trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy và giải quyết một số công việc cụ thể.

8. Thường xuyên chỉ đạo, chăm lo công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ trong ngành, địa phương và lĩnh vực được phân công phụ trách.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình công tác chủ yếu của lĩnh vực và địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; kịp thời đề xuất những vấn đề cần phát huy hoặc chấn chỉnh.

10. Trong quan hệ công tác với các ngành, địa phương, đơn vị, không được lấy danh nghĩa thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy hay Huyện ủy, trừ lĩnh vực được phân công hoặc được sự ủy nhiệm của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc sự phân công của Thường trực Huyện ủy.

Điều 7. Bí thư Huyện ủy

Bí thư Huyện ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; chịu trách nhiệm toàn diện về sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng bộ; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các Phó Bí thư Huyện uỷ, sự trưởng thành và phát triển toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy; là trung tâm quy tụ và phát huy sức mạnh tập thể Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy. Cùng với tập thể Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, trước Đảng bộ và nhân dân địa phương về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở địa phương và chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công. Bí thư Huyện ủy có các nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ trì các công việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; chủ trì và kết luận các hội nghị của cấp ủy, hội nghị giữa Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; chăm lo công tác đối nội, đối ngoại của địa phương; chủ động đề xuất trong Thường trực Huyện ủy những vấn đề quan trọng để trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, quyết định.

2. Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ, nhân dân địa phương và trực tiếp tổ chức quán triệt trong Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chỉ đạo, định hướng chuẩn bị những đề án quan trọng nhằm cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để trình hội nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, quyết định.

3. Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và các lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp nhất; làm Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; trực tiếp chỉ đạo những vấn đề cơ mật về quốc phòng, an ninh, về công tác bảo vệ Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ ở địa phương. Chủ động kiến nghị với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về các chủ trương, biện pháp để cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; bảo đảm hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy được thực hiện đúng quy chế làm việc, đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

4. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương. Thay mặt Huyện ủy báo cáo với Tỉnh ủy, thông báo cho cấp dưới về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở địa phương, hoạt động của cấp ủy theo đúng chế độ quy định; khi cần thiết trực tiếp báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình của địa phương và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đó.

5. Chỉ đạo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ. Chỉ đạo Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Thay mặt Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ký các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy.

6. Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 8. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng với Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Huyện ủy, đảm bảo mối quan hệ hài hoà, thống nhất, đảm bảo lợi ích chung của địa phương; đồng thời, chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy trong chỉ đạo việc chuẩn bị, thẩm định dự thảo quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khoá của Huyện ủy; chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng qúy, hàng tháng của Ban Thường vụ Huyện ủy; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm của cấp ủy và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện quy chế, các chương trình công tác đã đề ra; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình và nội dung các hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cuộc họp của Thường trực Huyện ủy; chỉ đạo về công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác dân vận của Đảng, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng, công tác tài chính đảng và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy điều hành bộ máy Đảng để giải quyết những công việc hàng ngày của Đảng bộ. Phối hợp chặt chẽ với Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện trong xử lý công việc để đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo điều hành giữa Đảng và chính quyền. Duy trì mối quan hệ phối hợp giữa Đảng – chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; giữa khối – ngành và địa phương. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư Huyện uỷ ủy nhiệm; thay mặt Bí thư Huyện uỷ giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các ban đảng và phụ trách Văn phòng Huyện ủy; chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy địa phương. Chủ trì cùng với các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách lĩnh vực, ngành, địa phương xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan hoặc những việc do các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách đề nghị.

4. Đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Huyện ủy những vấn đề cần quan tâm giải quyết thuộc các lĩnh vực, nhiệm vụ mình phụ trách; thay mặt Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ký kết luận cuộc họp Thường trực Huyện uỷ và một số văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo sự phân công của Bí thư Huyện ủy.

Điều 9. Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng với Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Huyện ủy, đảm bảo mối quan hệ hài hoà, thống nhất, đảm bảo lợi ích chung của địa phương; đồng thời, chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công. Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên trong Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

2. Chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cụ thể hoá, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và của cơ quan Nhà nước cấp trên về những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác tổ chức, cán bộ thuộc quyền. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 (năm) năm, hàng năm, kế hoạch thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm; chỉ đạo xây dựng các đề án cụ thể về kinh tế - xã hội và ngân sách, về quốc phòng, an ninh, về hợp tác, liên doanh, liên kết… để trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, quyết định theo thẩm quyền.

3. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Bí thư Huyện ủy trong chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua - khen thưởng, công tác dân vận của chính quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân cho Bí thư Huyện ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Huyện ủy theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; trực tiếp phụ trách Đảng ủy Công an.

4. Thường xuyên báo cáo tình hình với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Bí thư Huyện uỷ về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của Ủy ban nhân dân huyện cần báo cáo xin ý kiến Bí thư Huyện uỷ, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc Huyện ủy; phối hợp chặt chẽ với Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong xử lý công việc để đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng và chính quyền. Thay mặt Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ký một số văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo sự phân công của Bí thư Huyện ủy.

CHƯƠNG III
LÃNH ĐẠO VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA HUYỆN UỶ, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Điều 10. Sự lãnh đạo đối với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

1. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện bằng nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động; đồng thời, thông qua việc phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, các đảng viên công tác trong Ủy ban nhân dân huyện, đảng viên là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và thông qua sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối quản lý hành chính nhà nước để lãnh đạo thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động của Huyện ủy.

2. Thường trực Huyện ủy:

- Chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về những định hướng, chủ trương quan trọng trong chương trình hoạt động, quyết định của Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách, xây dựng cơ bản, quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương trước khi trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế - xã hội, dự toán thu – chi ngân sách, kế hoạch xây dựng cơ bản, quốc phòng, an ninh trước khi tổ chức thực hiện hoặc trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

Trong quá trình chuẩn bị những nội dung trên, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chủ động phối hợp, lựa chọn những vấn đề quan trọng hoặc nhạy cảm về an ninh chính trị để báo cáo xin ý kiến trước Thường trực Huyện ủy, Bí thư Huyện uỷ.

Tuỳ theo nội dung và tính chất quan trọng của kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và phiên họp Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt Huyện ủy dự hội nghị và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Theo định kỳ và khi có yêu cầu, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo với Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tình hình chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương và công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 11. Sự lãnh đạo đối với công tác quốc phòng - an ninh

1. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo toàn diện công tác quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

2. Thường trực Huyện ủy đảm bảo duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, Công an. Thông qua cơ chế Bí thư Huyện ủy làm Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tham gia Đảng ủy Quân sự và phụ trách Đảng ủy Công an huyện để lãnh đạo trực tiếp công tác an ninh, quốc phòng; chỉ đạo các vấn đề cơ mật, trọng yếu về quốc phòng, an ninh ở địa phương.

3. Thủ trưởng cơ quan Quân sự, cơ quan Công an báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trước Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 12. Sự lãnh đạo đối với Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện

1. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện thông qua việc chỉ đạo các đồng chí Huyện uỷ viên và đảng viên giữ cương vị chủ chốt của Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện nhằm đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiểm tra việc thi hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ luật pháp cũng như việc truy tố, xét xử.

2. Thường trực Huyện ủy đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và chặt chẽ của Đảng đối với Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện trên các vấn đề trọng yếu trong công tác tư pháp, thường xuyên kiểm tra công tác kiểm sát và xét xử; cho ý kiến về nhân sự cấp trưởng, cấp phó của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện, về nhân sự thẩm phán và kiểm sát viên trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy và báo cáo lên ngành dọc cấp trên.

3. Thường trực Huyện ủy cho chủ trương về xử lý các vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (là già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín trong cộng đồng), các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các vụ án phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tư pháp theo quy định.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân huyện cùng với thủ trưởng cơ quan điều tra phải chủ động, kịp thời báo cáo những vấn đề cần xin ý kiến Thường trực Huyện ủy trong việc xử lý các vụ án theo đúng quy định.

Điều 13. Sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy đối với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội

1. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo công tác vận động quần chúng thông qua vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Thường trực Huyện ủy:

- Chỉ đạo về những định hướng lớn trong từng thời kỳ; về chương trình, nội dung hoạt động hàng năm do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trình; cho ý kiến về vấn đề tổ chức và cán bộ, về nhân sự cấp trưởng và cấp phó Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định.

- Chỉ đạo, kiểm tra sự phối hợp của các cơ quan đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn về công tác dân vận ở địa phương và chỉ đạo các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết cho đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động.

3. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội phải đề cao trách nhiệm, kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch, phương pháp công tác phù hợp; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đối với Đảng; định kỳ báo cáo các hoạt động với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

Điều 14. Sự lãnh đạo đối với các cấp ủy trực thuộc

1. Thường trực Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy thông qua các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên được phân công phụ trách trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cho chủ trương xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh ở từng địa phương, đơn vị.

2. Các cấp ủy trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về toàn bộ hoạt động ở địa phương, đơn vị mình; kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu qủa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình ở địa phương, đơn vị cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

3. Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy làm việc trực tiếp với tập thể Ban Thường vụ, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo định kỳ hàng qúy hoặc đột xuất khi cần thiết để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nghe báo cáo tình hình hoạt động của các đảng bộ, chi bộ và định hướng các mặt công tác lớn, xử lý kịp thời những vấn đề xảy ra có liên quan đến địa phương và đơn vị đó.

Điều 15. Sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy đối với các ban đảng và Văn phòng Huyện ủy

1. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của các ban đảng gắn với công việc của cấp ủy; phát huy đầy đủ trách nhiệm và năng lực của mỗi ban để tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy và Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các công việc của Đảng bộ; thường xuyên chăm lo xây dựng để ngày càng hoàn thiện bộ máy các ban đảng và nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Thường trực Huyện ủy mà trực tiếp là Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thường xuyên chỉ đạo để Văn phòng Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự điều hành, tổ chức công việc của cấp ủy và làm công tác thông tin phục vụ lãnh đạo. Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới lề lối và phương pháp làm việc; thực hiện công khai tài chính đảng theo quy định.

Điều 16. Quan hệ công tác giữa Thường trực Huyện ủy với Thường trực Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy

1. Thường trực Huyện ủy kịp thời tổ chức quán triệt, vận dụng, thể chế hoá và triển khai thực hiện có hiệu qủa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình địa phương; chủ động xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy đối với những vấn đề vượt qúa thẩm quyền và những vấn đề quan trọng phát sinh ở địa phương.

2. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các ban đảng và Văn phòng Huyện ủy thường xuyên quan hệ công tác chặt chẽ với các ban đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; kịp thời báo cáo khi các cơ quan của Tỉnh ủy có yêu cầu; bảo đảm để cán bộ, chuyên viên các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy được phân công theo dõi địa phương hoặc đến địa phương công tác thực hiện đúng quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tranh thủ sự hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ giúp các ban đảng và Văn phòng Huyện ủy làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Quan hệ công tác trong nội bộ Thường trực Huyện ủy

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Thường trực Huyện ủy.

Khi giải quyết những công việc được Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền, Thường trực Huyện ủy phải thảo luận trong tập thể và quyết định trên cơ sở tán thành của các thành viên trong Thường trực Huyện ủy; đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục chuẩn bị chu đáo để thảo luận lại, nếu vẫn chưa thống nhất thì báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Đối với những công việc chuẩn bị để trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cần đảm bảo sự nhất trí cao trong Thường trực Huyện ủy; trường hợp đã thảo luận kỹ mà vẫn chưa có sự nhất trí thì khi báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy phải trình bày rõ các ý kiến khác nhau để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

2. Văn bản hoá các kết luận của Thường trực Huyện ủy

Các kết luận và quyết định xử lý công việc của Thường trực Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền đều được cụ thể hóa bằng văn bản dưới danh nghĩa của Ban Thường vụ Huyện ủy và được gửi đến các tổ chức và cá nhân có nhiệm vụ thực hiện. Các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy có tính đôn đốc, nhắc nhở trong giải quyết công việc hằng ngày và giữa hai lần hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy; các quyết định xử lý cụ thể của mỗi thành viên trong Thường trực khi lấy danh nghĩa Thường trực Huyện ủy để giải quyết công việc do Văn phòng Huyện ủy thông báo bằng văn bản, trừ những trường hợp mà các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy cần chỉ đạo hoặc xử lý trực tiếp.

Các kết luận, quyết định, các văn bản chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ và của từng thành viên trong Thường trực Huyện ủy phải đảm bảo đúng thể thức, thể loại văn bản của Đảng và được phát hành, quản lý, lưu trữ theo quy định.

CHƯƠNG IV
CHẾ ĐỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC

Điều 18. Đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ

1. Chế độ làm việc:

- Huyện ủy xây dựng chương trình công tác quý, năm và toàn khoá. Huyện uỷ tổ chức hội nghị định kỳ 3 (ba) tháng 01 (một) lần và hội nghị bất thường khi cần thiết.

Hội nghị Huyện ủy do Thường trực Huyện ủy chủ trì. Tuỳ theo chương trình hội nghị mà phân công từng đồng chí trong Thường trực Huyện ủy điều hành. Nội dung, chương trình làm việc của hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị trình Huyện uỷ thông qua.

- Huyện uỷ tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ để đánh giá tình hình, xem xét bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. Đồng thời, kiểm điểm sự lãnh đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ trong nửa nhiệm kỳ qua, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp khắc phục tồn tại trong nửa nhiệm kỳ tới; kiểm điểm vai trò của từng đồng chí Huyện uỷ viên.

- Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình công tác năm, quý, hàng tháng, chương trình kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm các chuyên đề quan trọng về kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị định kỳ mỗi tháng 01 (một) lần và hội nghị đột xuất khi cần thiết.

Nội dung, chương trình làm việc của hội nghị do Thường trực Huyện ủy chuẩn bị trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua.

- Định kỳ 6 (sáu) tháng, hàng năm, giữa nhiệm kỳ hay đột xuất (khi có yêu cầu) Ban Thường vụ Huyện uỷ tiến hành rà soát, nhận xét, đánh giá hoạt động, xác định nội dung gợi ý kiểm điểm, gợi ý chất vấn Huyện uỷ viên để tiến hành kiểm điểm, chất vấn trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Thường trực Huyện ủy tổ chức họp định kỳ mỗi tháng một lần và họp đột xuất khi cần thiết. Thường trực Huyện ủy thực hiện chế độ hội ý, trao đổi công việc thường xuyên hàng tuần (có thể là hàng ngày giữa Bí thư và Phó Bí thư Thường trực; giữa Bí thư và Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để xử lý công việc đột xuất).

Nội dung họp Thường trực Huyện ủy: Nghe phản ánh tình hình tháng qua và xác định chương trình công tác tháng tới của Thường trực; bàn bạc, thống nhất trước nội dung trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và quyết định; thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực Huyện ủy; cho ý kiến để xử lý kịp thời những công việc hàng ngày vượt quá thẩm quyền cá nhân của từng thành viên trong Thường trực Huyện ủy.

Tuỳ nội dung cuộc họp, thành phần mời dự có thể mở rộng thêm: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng có liên quan.

Trong trường hợp các thành viên trong Thường trực Huyện ủy đi vắng dài ngày, có thể ủy quyền cho 1 (một) Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết một số công việc thuộc chức trách của Thường trực Huyện ủy. Đồng chí được ủy quyền phải báo cáo lại kết quả thực hiện với Thường trực Huyện ủy để tiếp tục chỉ đạo.

2. Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị; ký ban hành văn bản và tổ chức thực hiện.

- Các ban đảng, Ủy ban nhân dân huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công chuẩn bị nội dung, phải thực hiện và trình Thường trực Huyện uỷ cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Tài liệu trình tại hội nghị phải gửi cho đại biểu dự họp trước 3 (ba) ngày để nghiên cứu (kể cả hội nghị Huyện ủy, hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện). Những vấn đề lớn, quan trọng phải gửi sớm hơn; đồng thời kèm theo những nội dung gợi ý nghiên cứu, thảo luận. Hình thức gửi tài liệu: Bằng văn bản hoặc thư điện tử.

- Căn cứ vào kết luận của hội nghị, cơ quan chủ trì dự thảo nội dung hoàn chỉnh văn bản; Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm thẩm định, trình đồng chí chủ trì hội nghị cho ý kiến và ký ban hành chính thức.

3. Các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khối, ngành, địa phương, lĩnh vực khi cần thiết thành lập tiểu ban gồm một số Huyện ủy viên cùng lĩnh vực công tác hoặc theo nhóm chuyên đề. Khối, ngành, địa phương, lĩnh vực hay tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy những vấn đề liên quan đến các ngành trong khối; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các cấp ủy trực thuộc trong khối, ngành, địa phương, lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Các Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chịu trách nhiệm xây dựng chương trình làm việc với cơ sở, địa bàn được phân công mỗi năm ít nhất 3 (ba) lần. Kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh ở cơ sở và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về các mặt ở cơ sở, địa bàn được phân công.

Điều 19. Đối với các tổ chức cơ sở đảng

1. Huyện ủy phân công cụ thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách tổ chức cơ sở đảng.

2. Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với bí thư các tổ chức cơ sở đảng mỗi quý 1 (một) lần để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và có ý kiến chỉ đạo công tác trong thời gian tiếp theo.

3. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động làm việc với các tổ chức cơ sở đảng ít nhất mỗi quý 1 (một) lần để kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

3. Hàng quý, 6 (sáu) tháng và năm, các tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở mình cho Thường trực Huyện ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.

Điều 20. Đối với cơ quan Công an, Quân sự, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân huyện

1. Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan nội chính mỗi quý 1 (một) lần và họp đột xuất khi cần thiết. Hội nghị có kết luận bằng văn bản để làm cơ sở chỉ đạo các cơ quan nội chính thực hiện.

2. Khi cần thiết, Thường trực Huyện ủy giao cho thủ trưởng các cơ quan nội chính đề xuất với Thường trực Huyện ủy họp riêng với các ngành: Công an, Viện Kiểm sát, Toà án để chỉ đạo các vụ án có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 11 và khoản 2, khoản 3, Điều 12, Chương III của Quy chế này.

Điều 21. Đối với các ban đảng

1. Ngoài chức năng tham mưu, các ban đảng còn có chức năng hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Định kỳ hàng qúy, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với lãnh đạo các ban đảng để nghe báo cáo tình hình hoạt động và có sự chỉ đạo kịp thời.

3. Ban Dân vận Huyện ủy có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội.

Điều 22. Đối với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội

Thường trực Huyện ủy thường xuyên kiểm tra chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các chủ trương, của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp vận động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Định kỳ hàng qúy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với lãnh đạo các tổ chức đoàn thể để nghe kết quả hoạt động và các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cho chủ trương định hướng hoạt động quý tiếp theo.

Điều 23. Chế độ Ủy quyền ban hành văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

1. Ủy viên Ban Thường vụ là Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ được thay mặt Ban Thường vụ ký trích văn bản kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên.

2. Chánh Văn phòng Huyện ủy được thừa lệnh Ban Thường vụ ký các văn bản như: Công văn mời hội nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; thông báo tình hình chấp hành hội nghị của các thành viên được mời tham dự từng hội nghị cụ thể và các công văn mời họp, làm việc khác của Thường trực Huyện ủy.

Được thừa lệnh ký các văn bản như: Trích văn bản kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lĩnh vực kinh tế, xã hội; chương trình công tác tháng; sao y, sao lục văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi đến Huyện uỷ; một số thông báo và văn bản liên quan đến việc điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; truyền đạt ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khi cần thiết.

Điều 24. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện

- Các ban đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy có trách nhiệm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết cuả Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Các Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban của Huyện ủy có trách nhiệm giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết theo chức trách được phân công.

Điều 25. Chế độ phát ngôn và bảo vệ, giữ gìn bí mật

1. Chánh Văn phòng Huyện uỷ là người được phân công đại diện Đảng bộ huyện phát ngôn với báo chí. Các Huyện uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin để phục vụ công tác phát ngôn; khi chưa có ý kiến thống nhất của Thường trực Huyện uỷ không được phát ngôn với báo chí.

2. Các thông tin đang còn bàn bạc, thảo luận phải được quản lý, bảo vệ theo chế độ mật. Khi đã có nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các Huyện uỷ viên và cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo đúng tinh thần nghị quyết, kết luận, chỉ thị.

3. Huyện uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ và cán bộ, đảng viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ quản lý, bảo vệ và sử dụng tài liệu mật; giữ gìn và bảo vệ bí mật những vấn đề cơ mật được trình bày trong hội nghị, cũng như trong các tài liệu lưu giữ.

Điều 26. Quản lý, sử dụng huy hiệu Ban chấp hành khóa VI – Nhiệm kỳ 2010 – 2015

Huy hiệu Ban Chấp hành khóa VI – Nhiệm kỳ 2010 – 2015 được cấp cho các Huyện ủy viên để quản lý, sử dụng trong suốt nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trường hợp mất phải báo cáo bằng văn bản với Thường trực Huyện ủy.

- Các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hội nghị cán bộ chủ chốt do Huyện ủy tổ chức; các cuộc mít tinh, các buổi lễ mà các Huyện ủy viên được mời dự; khi thực hiện chức trách của Huyện uỷ viên bắt buộc phải mang huy hiệu.

Điều 27. Qui định về xử lý trách nhiệm của Huyện uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Ngoài các qui định về xử lý kỷ luật đảng viên theo qui định hiện hành; căn cứ các qui định tại quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý như sau:

1. Các trường hợp phải được nhắc nhở hoặc phê bình bằng văn bản:

- Vắng mặt tại các hội nghị, cuộc họp do Huyện ủy tổ chức nhưng chưa được sự thống nhất của chủ trì hội nghị.

- Huyện uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ không hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được phân công.

- Không chuẩn bị nội dung tự kiểm điểm, trả lời chất vấn theo yêu cầu của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Tham dự liên tiếp 05 (năm) cuộc họp, hội nghị do Huyện uỷ, tổ chức nhưng không có ý kiến tham gia tại hội nghị (trừ trường hợp có đăng ký phát biểu nhưng chủ trì cuộc họp, hội nghị dừng thảo luận).

2. Các trường hợp phải xem xét trách nhiệm của Huyện uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Phát biểu những nội dung đang trong giai đoạn Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ thảo luận, những vấn đề được qui định “Mật” với người không có trách nhiệm giải quyết.

- Không chủ động sắp xếp thời gian phù hợp hoặc không tham gia để làm việc với cơ sở, địa bàn được phân công (mỗi năm làm việc với cơ sở ít hơn 3 (ba) lần) nhưng không có lý do chính đáng.

- Không kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh ở cơ sở theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết.

- Trong 3 (ba) kỳ họp Huyện uỷ liên tiếp mà Huyện uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ không tham dự.

- Những tồn tại khuyết điểm đã được Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ nhắc nhở bằng văn bản 3 (ba) lần nhưng không khắc phục hoặc không tăng cường trách nhiệm để chỉ đạo khối, ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị khắc phục.

- Huyện uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ được Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá 3 (ba) lần không hoàn thành nhiệm vụ.

- Huyện uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ không chấp hành sự phân công của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28.

1. Các Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc quy chế này;

2. Các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm tham mưu, giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy chế này. Hàng năm có sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế và xem xét sửa đổi, bổ sung khi cần thiết;

3. Quy chế này được phổ biến đến các tổ chức Đảng dưới cơ sở.

T/M HUYỆN UỶ

BÍ THƯ

Huỳnh Văn Đẩu