Danh sách người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Cát Tiên đơn vị bầu cử số 8 - Nam Ninh