Danh sách người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX tại đơn vị bầu cử số 18 - Huyện Cát Tiên