Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ 

Giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

góp phần thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

**************

                                                               

 

            Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo và lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là bằng chứng không thể chối cãi, được minh chứng qua quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập. Nhân dân Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công lao to lớn của Đảng, để ngày hôm nay và mãi mãi mai sau họ được sống trong cảnh đất nước thanh bình, vì thế phải luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ không chỉ là của tổ chức Đảng, Đảng viên mà là trách niệm của cả dân tộc, bởi Đảng ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Qua nghiên cứu Nghị quyết và từ thực tế, để có chuyến biến thật sự trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trước hết, chúng ta cần tự nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng những tồn tại, hạn chế trong cơ chế hoạt động thời gian qua của tổ chức cơ sở Đảng:

1. Về hình thức: Thường đồng nhất giữa nội dung họp Chi bộ với họp cơ quan, nên thường sa vào đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, mà chưa chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện; một số cán bộ đảng viên thật sự chưa gương mẫu, chất lượng công tác thấp, nhưng ngại va chạm, dẫn đến hàng năm đánh giá xếp loại đảng viên thiếu căn cứ.

2. Về nội dung: Chi bộ vẫn còn nặng về phổ biến, liệt kê chưa đi sâu sinh hoạt chuyên đề theo từng quý để kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ cũng như tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề còn ít và hạn chế nội dung. Công tác xây dựng Chi bộ và lãnh đạo tổ chức, hoạt động của các đoàn thể còn chung chung.

 3. Dân chủ trong sinh hoạt có vấn đề cần xem xét lại: Trong thực tế, vẫn còn một số cuộc họp chỉ  có ý kiến tham gia của các đồng chí đảng viên là lãnh đạo cơ quan và Chi bộ, còn các đảng viên không giữ chức vụ thì thường lắng nghe, sau đó nhất trí theo ý kiến của chủ trì.

4. Việc ghi chép biên bản: Biên bản sinh hoạt Chi bộ chưa thể hiện (ghi, tổng hợp kịp thời) ý kiến của chủ trì sau khi thảo luận từng nhóm vấn đề hoặc kết luận tất cả các nội dung ở cuối buổi họp. Nếu sau khi kết luận, không ai có ý kiến nào khác thì kết luận này được xem như một nghị quyết có giá trị thi hành đối với tất cả đảng viên.

* Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên xuất phát trước hết là từ cá nhân Bí thư Chi bộ chưa dành thời gian đầu tư, suy nghĩ, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt, một phần do nặng về công tác chuyên môn hơn công tác đảng, chưa nghiên cứu sâu về nguyên tắc của đảng, Mặt khác, sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở chưa thường xuyên, nên Chi bộ có tính chủ quan.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW , chúng ta cần tiếp tục cụ thể hóa và đề ra các giải pháp thực hiện “03 mục đích yêu cầu, 07 nội dung, biện pháp” trong Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương bằng các giải pháp:

* Một là, cấp ủyđảng viên trong Chi bộ phải nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, trên cơ sở đó, xác định nội dung, hình thức để tổ chức triển khai quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

* Hai là, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt phải sát thực tế bảo đảm tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục, đồng thời gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Ba là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc với tinh thần thống nhất cao, chống quan liêu, bè phái, cục bộ, địa phương, độc đoán, vi phạm dân chủ, dân chủ hình thức; nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang.

* Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; thực hiện quản lý đảng viên trên các mặt về nhận thức chính trị - tư tưởng, các mối quan hệ xã hội, quan hệ với quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

         * Năm là, Chi bộ phải phát huy vai trò lãnh đạo, là hạt nhân chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước hết Chi bộ phải xây dựng được kế hoạch công tác, quy chế làm việc giữa cấp ủy với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của từng cơ quan; tích cực cải tiến việc xây dựng, ban hành nghị quyết, văn bản hướng dẫn theo hướng cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu

* Sáu là, Vai trò gương mẫu của người đứng đầu, một yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, đồng thời, thực hiện tốt việc lấy ý kiến của quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên tại nơi công tác và nơi cư trú

* Bảy là,  nâng cao chất lượng “ năng lực, trình độ và bản lĩnh” cho đội ngũ Chi uỷ viên, đặc biệt là Bí thư, Phó bí thư Chi bộ. Đồng chí Bí thư là người trực tiếp chuẩn bị hoặc phân công chi uỷ viên xây dựng nội dung sinh hoạt từng kỳ thật cụ thể sau đó đưa ra chi ủy thảo luận, dự kiến hướng giải quyết những vấn đề trọng tâm; thông báo cho đảng viên trước nội dung sinh hoạt Chi bộ và thời gian sinh hoạt để chuẩn bị ý kiến. Vào sinh hoạt, Bí thư (hoặc phó Bí thư được phân công) điều khiển một cách khoa học, linh hoạt  theo chương trình đã định.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt Chi bộ thì ở đó tính đảng được phát huy. Do đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chi bộ; thực sự coi trọng nội dung, chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Vì vậy, cấp ủy phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo hướng sát thực, hiệu quả theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TW, của Ban Bí thư về Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa X) của Đảng về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với mỗi đảng viên ai cũng biết Chi bộ là “nền tảng”, “gốc rễ” của Đảng, là nơi trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Cơ sở đảng mạnh, thì toàn Đảng mạnh, muốn Chi bộ mạnh trước hết cấp ủy, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong trong sinh hoạt Chi bộ. Sinh hoạt Chi bộ và chất lượng sinh hoạt Chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của Chi bộ.

Để xây dựng đảng ta thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí hành động; trong sạch về đạo đức lối sống; chặt chẽ về tổ chức, được nhân dân tin yêu, kính trọng, đồng tình ủng hộ, đủ sức lãnh đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, thì cái gốc của vấn đề cũng từ do chính hành động của tự thân mỗi người cán bộ, đảng viên và từng tổ chức đảng luôn rèn luyện để đạt phẩm hạnh, đạo đức và trí tuệ, phải vượt qua các cám dỗ về vật chất và tình trạng suy thoái về đạo đức; việc hiểu thì dễ nhưng thể hiện qua hành động lãnh đạo trong thực tiễn thật sự rất khó, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ, với lòng quyết tâm chính trị cao, biện pháp kiên quyết, đồng bộ từ trên xuống dưới; nếu nói mà không làm đến nơi đến chốn thì mới chỉ dừng lại ở lý thuyết suông, khó mà thắng lợi.

                                    ***************************

   Lê Thị Hiệp

                                                      Ủy viên Thường trực HĐND huyện Cát Tiên