Thông tin người phát ngôn báo chí 

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
CHO BÁO CHÍ CỦA UBND HUYỆN CÁT TIÊN

 

            - Họ và tên: Bùi Văn Hùng

            - Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

            - Điện thoại: 0913 189 007

            - Địa chỉ email: hungbv@lamdong.gov.vn