Quyết định 342/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới 
Thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 342/2013/QĐ-TTg sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/2009/QĐ TTg ngày 16-4-2009. Theo đó, 5 tiêu chí được sửa đổi là: Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về về cơ cấu lao động, tiêu chí số 14 về giáo dục và tiêu chí số 15 về y tế

Nội dung Quyết định 342/2013/QĐ-TTg