Thẩm quyền đề nghị và xét khen thưởng 

Hỏi: Thẩm quyền đề nghị và xét khen thưởng được quy định như thế nào ?

 

Trả lời:

- Cấp nào quản lý tổ chức cán bộ và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; đối với các tập thể cá nhân là nhân dân, doanh nghiệp cá thể thì địa phương, ngành chuyên môn có thẩm quyền xét và đề nghị khen thưởng; ngoài ra các cơ quan, tổ chức đoàn thể khi phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích thì đề nghị các cấp thẩm quyền khen thưởng.

- Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề thì cấp đó khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan Trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ trình của cấp dưới khi trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.