Nguyên tắc của thi đua, khen thưởng; đối tượng và mục đích của việc thi đua, khen thưởng 

Hỏi: Về nguyên tắc của thi đua – khen thưởng; đối tượng và mục đích của việc thi đua, khen thưởng, Luật quy định ra sao?

 

Trả lời:

1. Nguyên tắc thi đua gồm:

a)  Tự nguyện, tự giác, công khai ;

b)  Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2.  Nguyên tắc khen thưởng gồm:

a)  Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời ;

b)  Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng ;

c)  Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng ;

      d)  Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

2. Đối tượng và mục đích của thi đua, khen thưởng:

        - Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng ; khen thưởng thường xuyên và đột xuất; khen thưởng theo niên hạn công tác và khen thưởng đối ngoại.

        - Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôicuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

        - Luật Thi đua, khen thưởng quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hính thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng và áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt nam, người Việt nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài.