Sơ đồ tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng 
Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Thi đua - Khen thưởng
I. Lãnh đạo Ban
1. Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.
2. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng là Phó Giám đốc Sở Nội vụ và là Phó Chủ tịch thường trực Hội  đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.
3. Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của Ủy ban nhân dân.

II. Cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng
1. Phòng Tổng hợp - Hành chính.
2. Phòng Nghiệp vụ
Các phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Cụ thể: