Thông tin liên hệ 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Tầng 7, Trung tâm hành chính, Số 36 đường Trần Phú, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.835267, 02633.532781- Fax: 02633.54 11 35
Trang thông tin điện tử: thiduakhenthuong.lamdong.gov.vn
Địa chỉ hộp thư điện tử: btdkt@lamdong.gov.vn 
 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Võ Thị Khiết

PGĐ Sở Nội vụ
Trưởng ban

02633 825416

0918 00 74 27

khietvt@lamdong.gov.vn

Ông Nguyễn Đình Quyến

Phó Trưởng ban

02633 835267

0913 18 14 96

quyennd@lamdong.gov.vn

PHÒNG NGHIỆP VỤ (02633.532781)

Ông Nguyễn Văn Dương

Trưởng phòng

02633 50 33 35

0918 82 51 87

nvduong@lamdong.gov.vn

Ông Nguyễn Đình Khánh

Phó Trưởng phòng

0987 03 99 79

ndkhanh@lamdong.gov.vn

Phạm Thị Thơ

Chuyên viên

0977 17 17 06

thopt@lamdong.gov.vn

Võ Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

02633 90 00 39

0919 38 93 93

linhvtm@lamdong.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH (02633 54 11 35)

Nguyễn Thị Hiển

Trưởng phòng

0904 73 63 21

hiennt.btdkt@lamdong.gov.vn

Ông Phạm Anh Quyền

Chuyên viên    

 0912 79 49 19

quyenpa@lamdong.gov.vn 

Phạm Thị Hà Giang

Văn thư – Lưu trữ

01279 60 05 88

giangpth@lamdong.gov.vn

  Mai Ngọc Tú  Kế toán     01628968284