Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng 

1. Chủ tịch Hội đồng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng

2.1. Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách phong trào thi đua khối mặt trận và đoàn thể;

2.2. Mời Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách phong trào thi đua khối công nhân viên, lao động;

2.3. Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách phong trào thi đua khối cán bộ, công chức, viên chức;

2.4. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng.

3. Các thành viên Hội đồng

3.1. Mời Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

3.2. Mời Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

3.3. Mời Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy;

3.4. Mời Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

3.5. Mời Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

3.6. Mời Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh;

3.7. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh;

3.8. Mời Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

3.9. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

3.10. Giám đốc Công an tỉnh;

3.11. Giám đốc Sở Tài chính;

3.12. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3.13. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

3.14. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

3.15. Chánh Thanh tra tỉnh;

4. Thường trực Hội đồng:

4.1. Chủ tịch Hội đồng;

4.2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng.

5. Cơ quan thường trực của Hội đồng:

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

6. Thư ký Hội đồng:

Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Danh sách các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh