Thông tin về quỹ đất mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Quý II năm 2019 

Tính đến tháng 6 năm 2019, tại khu công nghiệp Lộc Sơn và khu công nghiệp Phú Hội có 68 doanh nghiệp/ dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực ( trong đó có 21 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.576 tỷ đồng và 90,08 triệu USD, diện tích đất đăng ký 153,769 ha.

Hiện nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mời gọi thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụ thể như sau:

Tại khu công nghiệp Lộc Sơn: thu hút đầu tư các ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tổng diện tích đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng có thể cho thuê: 3,63 ha. Trong đó:

            - Một phần lô CN11: 1,18ha (ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng);

            - Một phần lô CN9: 2,45 ha (ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng).

Tại khu công nghiệp Phú Hội: hiện đang còn quỹ đất 4,57 ha đã được giải phóng mặt bằng mời gọi đầu tư đối với. Trong đó:

            - Lô F-4-KCN: 1,2ha và Lô F-5a-KCN: 0,45ha ( ngành nghề sản xuất các sản phẩm du lịch);

            - Lô E-7 KCN : 1,36 ha (ngành nghề Chế biến lâm sản).

            - Lô BI-5-KCN: 0.78 ha và lô BI-8-KCN: 0.78ha (ngành Chế biến thực phẩm).

                                                                                                Phòng Quản lý TN&MT