TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 

Sáu tháng đầu năm 2013, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 05 doanh nghiệp/dự án (KCN Lộc Sơn: 02 doanh nghiệp/dự án, KCN Phú Hội: 03 doanh nghiệp/dự án); trong đó có 01 doanh nghiệp FDI) với tổng vốn đầu tư là 103 tỷ đồng và 2,5 triệu USD, diện tích đất đăng ký là 7,89 ha và lao động đăng ký là 290 người.

Lũy kế đến nay, đã có 48 doanh nghiệp/dự án được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực (trong đó có 15 doanh nghiệp FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 51,61 triệu USD và 2.408,63 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 128,03 ha và lao động đăng ký là 6.479 người.

Trong tổng số các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên có 22 doanh nghiệp/dự án đã đi vào hoạt động với tổng số lao động là 941 người (trong đó lao động trong nước là 926 người và lao động nước ngoài là 15 người). Đến nay một số doanh nghiệp/dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2011-2012 cơ bản đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị theo đúng tiến độ, tiến hành tuyển dụng lao động và đi vào sản xuất kinh doanh; một số doanh nghiệp đang hoạt động tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, diện tích nhà xưởng, đầu tư mới máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm 2013: Tổng doanh thu đạt 148,07 triệu USD tăng 28,90% so với cùng kỳ; trong đó: xuất khẩu đạt 94,75 triệu USD tăng 19,38% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: cà phê nhân, vải dệt các loại, tơ xe, sản phẩm PE và rau, củ, quả sấy khô… Thị trường xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp vào một số nước chính như: Singapore,  Ấn Độ, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan, Nhật, Úc… Giá trị hàng hoá nhập khẩu đạt 0,79 triệu USD tăng 53,42% so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp chủ yếu là máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đạt 5,69 tỷ đồng tăng 46,56% so với cùng kỳ.