KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - KHU KINH TẾ ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNG - BÌNH PHƯỚC 

Ngày 04 tháng 7 năm 2013, tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Ban quản lý các KCN Đồng Nai, Lâm Đồng và Ban quản lý khu kinh tế Bình Phước; đồng thời Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác giữa Ban quản lý các KCN Đồng Nai và Ban quản lý các KCN Lâm Đồng (2007-2013). Tham dự hội nghị có lãnh đạo và CBCC của các Ban quản lý các KCN, KKT ba tỉnh.
Tại hội nghị này, Ban quản lý các KCN Đồng Nai và Ban quản lý các KCN Lâm Đồng đã tổng kết những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện chương trình hợp tác. Lãnh đạo hai Ban quản lý thống nhất đánh giá chương trình hợp tác đã đạt được mục tiêu, yêu cầu và nội dung đã được hai bên ký kết. Trong quá trình triển khai thực hiện, hai Ban quản lý thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các hoạt động tại các Khu công nghiệp; công tác hỗ trợ nhau về mời gọi đầu tư, tuyển dụng lao động cũng như trao đổi kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT và thực hiện Đề án 30 của Chính phủ… Qua 5 năm thực hiện chương trình hợp tác, lãnh đạo và CBCC hai Ban Quản lý đã có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tạo điều kiện gắn bó hỗ trợ hợp tác lâu dài.

Phát huy những kết quả đạt được đồng thời nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển các KCN, KKT, xúc tiến đầu tư và liên kết hợp tác vùng trên cơ sở xác định thế mạnh của từng địa phương để cùng nhau trao đổi, hợp tác, hỗ trợ; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển các KCN, KKT. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng thống nhất ký kết Chương trình hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của 03 Ban quản lý giai đoạn 2013- 2015. Chương trình hợp tác đã xác định cụ thể, rõ ràng phương thức, nội dung và trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia hợp tác; đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.