HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

Ngày 8 - 10 -2013, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2013.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý; Giám đốc, Phó Giám đốc và các Công ty PTHT KCN Lộc Sơn, Phú Hội cùng lãnh đạo các phòng, CBCCVC của Ban Quản lý và 02 Công ty PTHT KCN.

Chín tháng đầu năm 2013, toàn thể CBCCVC từ Ban Quản lý đến các Công ty PTHT KCN đã tập trung triển khai thực hiện tương đối toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực: Quy hoạch và quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư, quản lý xây dựng, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, quản lý môi trường, quản lý doanh nghiệp và lao động… Đồng thời thực hiện việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và nghị quyết 03 của Tỉnh ủy; đánh giá kết quả cải cách hành chính gắn với xúc tiến mời gọi đầu tư; rà soát doanh nghiệp gắn với thực hiện kế hoạch hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; giải quyết vướng mắc liên quan đến đền bù GPMB; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình; hoàn thiện công tác rà soát quy hoạch và tích cực triển khai quy hoạch Khu công nghiệp – Đô thị Tân Phú trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2013, Ban Quản đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 05 doanh nghiệp/dự án đầu tư (02 doanh nghiệp/dự án KCN Lộc Sơn và 03 doanh nghiệp/dự án KCN Phú Hội; trong đó có 01 doanh nghiệp FDI). Tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp KCN: Tổng doanh thu ước đạt 184,54 triệu USD tăng 13,40% so với cùng kỳ; trong đó: xuất khẩu đạt 121,95  triệu USD tăng 5,38% so với cùng kỳ. Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đạt 8,61 tỷ đồng tăng 16,59% so với cùng kỳ.

 Nhìn chung, các dự án triển khai đầu tư và đi vào hoạt động sản xuất- kinh doanh trong khu công nghiệp tương đối ổn định, một số dự án đã đi vào hoạt động giải quyết thêm việc làm mới; duy trì giá trị kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp; chế biến tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, khoáng sản,... có thế mạnh của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế như sau: Các chỉ tiêu đề ra về thu hút đầu tư, tiến độ thi công công trình, thu phí sử dụng hạ tầng, số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động,.. chưa đạt theo kế hoạch; Tình hình thu hút đầu tư thời gian qua còn chậm so với kế hoạch đề ra, quy mô dự án đầu tư còn nhỏ, chưa thu hút được các dự án có quy mô lớn, nhiều dự án chậm triển khai, hiệu quả sản xuất- kinh doanh chưa cao, có dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện nên phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; Tiến độ lập đề án quy hoạch điều chỉnh KCN – Đô thị Tân Phú còn chậm chưa đảm bảo theo yêu cầu, chưa mời gọi được các nhà đầu tư xử lý nước thải tập trung ở 02 KCN; Việc giải  quyết các vướng mắc liên quan đến đền bù GPMB, tái định cư đã được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập chưa được giải quyết dứt điểm (Khu công nghiệp Lộc Sơn); Triển khai dự án đầu tư hạ tầng, công tác xử lý, nghiệm thu công trình còn lúng túng, chưa quyết liệt (KCN Phú Hội); tiến độ thi công công trình còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2013, trong 3 tháng cuối năm  Ban quản lý tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, rà soát, đánh giá, kiểm điểm tình hình và kết quả triển khai; làm rõ nguyên nhân những bất cập, hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nhất là những nội dung liên quan đến đền bù GPMB, tái định cư, công tác nghiệm thu công trình các đường nhánh, đường vành đai Khu A Khu công nghiệp Phú Hội, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt để phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình.

- Tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hành động, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ và các chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh một cách đồng bộ, thiết thực và hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính: thực hiện tốt việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, gắn với việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 đối với tất cả các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý; hoàn thiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm (trong tháng 10), quán triệt thực hiện nghiêm chế độ công vụ...Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin eOffice vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại Ban Quản lý.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp. Giải quyết kịp thời các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường.

- Tập trung thu phí hạ tầng 3 tháng cuối năm, đồng thời xây dựng kế hoạch mức thu phí hạ tầng năm 2014 (hoàn thành trước 15/11).

- Xây dựng kế hoạch khuyến công của Ban Quản lý và kế hoạch hỗ trợ theo chương trình khuyến công cho các doanh nghiệp năm 2014 (xong trước 15/11).

- Các Công ty PTHT KCN chủ động làm việc với các Sở, ngành để tranh thủ giải ngân nguồn vốn năm 2013; chủ động xem xét, thống nhất chủ trương xử lý các kiến nghị của nhà thầu về đơn giá, xử lý kĩ thuật, khối lượng … phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán; xác định tiến độ thủ tục triển khai các gói thầu (KCN Phú Hội) và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình tại 02 KCN, đồng thời có kế hoạch tiếp cận, bảo vệ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 tại 02 KCN. Nghiên cứu các quy định của Pháp luật và tình hình thực tế để xây dựng phương án và làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường thống nhất quy trình thủ tục cho thuê lại đất; phương án giải quyết sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất… để tạo sự thông thoáng, thuận lợi trong thu hút đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến mời gọi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN - Đô thị Tân Phú, dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhà máy cấp nước sạch và các dự án đầu tư thứ cấp tại 02 KCN. 

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện kê khai tài sản thu nhập và thực hiện nghiêm túc chế độ công vụ tại đơn vị.

- Hoàn thiện và triển khai kế hoạch kiểm tra, tổng kết công tác thi đua khen thưởng của đơn vị và các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua II.

- Thủ trưởng các đơn vị phối hợp tốt với tổ chức công đoàn vận động CBCCVC tích cực hưởng ứng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nước rút, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao năm 2013./.