Giới thiệu chung 

1. Địa chỉ

Tầng 3 (Khối 9 tầng) Trung Tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng

  36 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

- Điện thoại: 02633.549103

- Fax: 02633.549104

- Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn

- Website: liza.lamdong.gov.vn

* Đơn vị trực thuộc:

Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn

- Địa chỉ: Số 3, đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 02633.711028

- Fax: 06233.711029

Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội

- Địa chỉ: Số 371, đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 02633.678515

- Fax: 02633.678536

2. Tóm tắt về Ban Quản lý

- Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 66/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban Quản lý  là cơ quan quản lý Nhà nước, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Điều 37 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ và theo ủy quyền của các Bộ, ngành Trung ương, và UBND tỉnh Lâm Đồng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất- kinh doanh cho các nhà đầu tư  trong các Khu công nghiệp.

- Ban Quản lý thực hiện bộ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đối với các hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 2148/QĐ- UBND ngày 25/8/2009, Quyết định số 1396/QĐ- UBND ngày 29/6/2010 và Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 03/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp.