Giới thiệu UBND 
New Page 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Hộp Thư Công Vụ

1

Đoàn Kim Đình    

Chủ Tịch TP

0918525488

dinhdk@lamdong.gov.vn

 

2

Lê Trọng Tuấn

Phó Chủ Tịch UBND TP

0913.934.363

tuanltbl@lamdong.gov.vn     

3

Phan Văn Cương

Phó Chủ Tịch UBND TP

0913736945

cuongpv@lamdong.gov.vn