Chương trình công tác của Thường trực HĐND thành phố năm 2017