Tiếp tục tăng cường công tác Phối hợp trongphòng, chốngdịch Covid-19