Tập huấn xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cơ sở 

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Bảo Lộc, từ ngày 30/10 đến ngày 8/11/2012, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở tại 5 xã của thành phố.

 
            
            Theo đó, bắt đầu từ ngày 30/10, lớp tập huấn đầu tiên được tổ chức tại xã Đamb’ri, tiếp theo tại các xã Lộc Châu, Đại Lào và 1 lớp cho cụm 2 xã Lộc Thanh, Lộc Nga. Với 6 nội dung được chuyển tải đến các học viên gồm: Giới thiệu các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới và những kết quả đạt được trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến nay; tổ chức sản xuất và phát triển ngành nghề nông thôn; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch chương trình NTM ở Bảo Lộc đến năm 2020; nội dung, giải pháp để thực hiện tiêu chí giáo dục đến 2015; thực hiện các tiêu chí văn hóa gắn với đề án phát triển văn hóa nông thôn đến 2015, định hướng đến 2020 trên địa bàn tỉnh và các phương pháp, nội dung tuyên truyền xây dựng NTM; giới thiệu bộ hồ sơ mẫu, các thủ tục thanh quyết toán công trình giao thông nông thôn, cơ chế huy động nguồn lực và quản lý tài chính, ngân sách cho xây dựng NTM. Các lớp tập huấn đều được tổ chức tại UBND các xã với thời gian 2 ngày/lớp và số lượng học viên tham dự mỗi lớp bình quân từ 130 đến 150 học viên. Báo cáo viên cho các lớp tập huấn là cán bộ lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố: Kinh tế, Trung tâm Nông nghiệp, Giáo dục, Tài chính, Văn hóa-Thông tin.

 

 

PVHTT