Kỳ họp cuối năm (Kỳ họp thứ V) HĐND thành phố Bảo Lộc sẽ xem xét và thông qua 5 nghị quyết 
 

  Thường trực HĐND thành phố Bảo Lộc đã thống nhất với các cơ quan, đơn vị của thành phố dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Dự kiến, Kỳ họp sẽ diễn ra vào giữa tháng 12/2012, tại Hội trường Thành ủy Bảo Lộc. 
                Theo đó, tại kỳ họp HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2012, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2013; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2012, nhiệm vụ biện pháp thu, chi ngân sách năm 2013; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2012 và kế hoạch sử dụng đất năm 2013; công tác xét xử, kiểm sát, thi hành án năm 2012; thông báo của Ủy ban MTTQVN thành phố về tham gia củng cố và xây dựng chính quyền nhân dân và một số nội dung quan trọng khác… Tại kỳ họp, HĐND thành phố Bảo Lộc sẽ xem xét và thông qua 5 nghị quyết, gồm: nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; nghị quyết về thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013; nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của HĐND thành phố; nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2013 và nghị quyết về đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố, giai đoạn 2013 - 2015.

Để đảm bảo kết quả Kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan được phân công chủ động chuẩn bị các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết có tờ trình kèm theo trình ra kỳ họp theo quy định và gửi về Thường trực và các ban của HĐND thành phố trước ngày 20/11/2012.

 

NGUYỄN HOÀN