Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2012 

              Sáng ngày 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2012 cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình các cấp trong toàn tỉnh.Tham gia lớp tập huấn là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác Gia đình và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phòng Văn hóa và Thông tin của 12 huyện, thành phố; các đồng chí là Trưởng ban Văn hóa - Thông tin của 148 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu một số nội dung như: việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình hiện nay; việc triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; việc triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng… Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở nắm rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; từ đó, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.
                Nhận thức được yêu cầu cần thiết phải nắm vững nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bảo Lộc và chuyên viên theo dõi công tác văn hóa - gia đình, phong trào TDĐKXDĐSVH của phòng đã tham dự đầy đủ lớp tập huấn. Ngoài ra, có 6/11 Trưởng ban VHTT các phường, xã của thành phố Bảo Lộc tham dự. Còn gần 45% số xã, phường của thành phố không dự lớp tập huấn: phường B’Lao, Lộc Sơn, Lộc Tiến, xã Lộc Châu và xã Đại Lào. Qua đó, cho thấy chưa có sự quan tâm của các địa phương trong việc cử cán bộ tiếp thu các nội dung cần thiết để tham mưu cho UBND xã, phường trong quản lý hoạt động văn hóa ở cơ sở trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

P.VHTT