Hội thảo khoa học “ Nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới” 

 

Sáng 18/ 10/ 2012, tại thành phố Đà Lạt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới”. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các đòan thể, Sở ngành: Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Lao động TBXH, Hội LHPN, các cơ quan nghiên cứu như Trường Đại học Đà Lạt, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và phòng VHTT các địa phương trong tỉnh.


Trên cơ sở 5 nội dung trọng tâm được ban tổ chức đặt ra tại hội thảo là:

-         Nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới;

-         Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa;

-         Về giữ vững chất lượng thôn, xã văn hóa;

-         Công tác quy họach và xây dựng cơ sở vật chất cho họat động văn hóa thể thao;

-         Xây dựng nêp sống văn hóa,

        Hội thảo đã được nghe các báo cáo khoa học của các ban, ngành, các đòan thể, các khoa  của trường Đại học Đà Lat, trong đó có các tham luận được sự chú ý của đại biểu tham dự như tham luận “Hiệu quả từ công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao y`thức, trách nhiệm đối với các cấp ủy đảng cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng” của Ban tuyên Giáo Tỉnh ủy, tham luận “Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tham gia xây dựng NTM” của Ban dân vận tỉnh ủy, “Vai trò của Ủy ban MTTQ trong việc huy động tòan xã hội xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở” của MTTQ tỉnh. 2 tham luận “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong hôn nhân và gia đình các dân tộc bản địa ở Lâm Đồng” và “Văn hóa pháp lý và vấn đề xây dựng nông thôn mới hiện nay tại Lâm Đồng” của Khoa lịch sử và khoa Luật học – Đại học Đà Lạt là những tham luận có sự tham gia trao đổi sôi nổi của đại biểu. 


         Hội thảo Nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới” do Sở  VH-TT,DL Lâm Đồng tổ chức góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các địa phương và tìm các giải pháp nhẳm thực hiện có hiệu quả các tiêu chí 6, 16 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện các nội dung của Đề án phát triển văn hóa nông thôn giai đọan 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được UBND tỉnh ban hành.  

      

P.VHTT