Đảng bộ thành phố Bảo Lộc họp BCH lần thứ 16 

                Ngày 6/12/2012, Đảng bộ thành phố Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) để triển khai công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giai đoạn 2015 – 2020 và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. 
     
                Về công tác qui hoạch cán bộ, Thành uỷ Bảo Lộc xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, việc triển khai công tác qui hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng qui hoạch lâu dài của Đảng bộ thành phố được tiến hành đúng theo nội dung các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch hướng dẫn của cấp trên. Cán bộ được đưa vào qui hoạch phải bảo đảm đúng qui định về độ tuổi, năng lực, trình độ, có khả năng tiếp tục đào tạo và có hướng phát triển lâu dài.

                Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành uỷ Bảo Lộc đã giới thiệu danh sách cán bộ quy hoạch theo các chức danh: Uỷ viên Ban chấp hành Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, bí thư, các phó bí thư; chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND và UBND huyện giai đoạn 2015 – 2020. Sau đó, cũng ngay tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của thành phố đã giới thiệu thêm danh sách các chức danh cán bộ qui hoạch nói trên.

                Sau Hội nghị này, Đảng bộ thành phố Bảo Lộc sẽ triển khai bước tiếp theo, là tiếp tục họp Ban chấp hành để xem xét và thống nhất danh sách nguồn cán bộ qui hoạch để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
        
                Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, sau khi đánh giá tình hình thực hiện trong năm 2012, Thành uỷ Bảo Lộc đã nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Theo đó, thành phố Bảo Lộc phấn đấu trong năm tới đạt được các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GDP 16 – 17%, GDP bình quân đầu người đạt 38 – 39 triệu đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước 651 tỷ đồng (trong đó, thành phố quản lý 468 tỷ đồng), tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.900 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 200 triệu USD, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2,1%...

                Thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện một số chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm để làm nền tảng tiếp cận với các tiêu chí đô thị loại II.

Theo BÙI TRƯỞNG - baolamdong.vn