Bảo Lộc: Đầu tư xây dựng nông thôn mới 
              Tính từ ngày thành phố Bảo Lộc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, trên địa bàn 5 xã (Đam B’ri, Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Thanh và Lộc Nga) đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, gồm 30 hạng mục giao thông: các tuyến đường xã, liên xã, liên thôn, với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trên 33 tỷ đồng và nhân dân đóng góp gần 6,5 tỷ đồng.

Riêng trong năm nay, các xã nói trên đã triển khai 15 chương trình, dự án lồng ghép để xây dựng NTM với tổng vốn 4,41 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 2,21 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, với mức nhân dân đóng góp 50% và Nhà nước hỗ trợ 50%, xã Đam B’ri đầu tư 800 triệu đồng cho chương trình hạ tầng thuỷ sản; xã Đại Lào đầu tư 800 triệu đồng cho chương trình phát triển heo nái; xã Lộc Nga đầu tư 800 triệu đồng cho chương trình chăn nuôi heo nái sinh sản theo hướng nạc; xã Lộc Châu đầu tư 800 triệu đồng cho chương trình phát triển hoa hồng môn; xã Lộc Thanh đầu tư 590 triệu đồng cho công trình thuỷ lợi nhỏ, phục vụ vùng sản xuất chè an toàn. Bên cạnh đó, nhân dân các xã còn tích cực vay vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.

Theo XUÂN LONG - Báo Lâm Đồng