Thành phố Bảo Lộc làm việc với công ty cổ phần Tập đoàn thế giới kỹ thuật về việc đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa chất lượng cao tại thành phố Bảo Lộc 

            Sáng ngày 10/12, UBND thành ph ố Bảo Lộc đã có bu ổi làm việc với công ty cổ phần Tập đoàn thế giới kỹ thuật v vi c đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án B ệnh viện đa khoa chất lượng cao tại thành phố Bảo Lộc . Tham d ự buổi làm việc, về phía thành phố Bảo Lộc có đ/c Nguy ễn V ăn Tri ệu, UV BTV Tỉnh ủy, B í thư Th ành ủy Bảo Lộc; đ/c Lê Tr ọng Tuấn, PCT UBND thành phố và các phòng ban liên quan; v ề phía  Công ty cổ phần Tập đoàn thế giới kỹ thuật có ông  Lê Hoài Vi ệt – Phó Giám đ c Ban đầu tư , Ông Bùi Anh Tuấn – Giám đốc đối ngoại công ty cổ phần Tập đoàn thế giới kỹ thuật.




          Ti bui làm vic, ông Bùi Anh Tun- Giám đc đi ngoi ca công ty đã báo cáo về mục tiêu và năng lực đầu tư dự án . Ông mong mun công ty s có cơ hi đ đu tư vào Thành ph Bo lc và mang đến nhng dch v y tế cht lưng tt nht, đáp ng nhu cu khám cha bnh ngày càng tăng ca ngưi dân thành ph.

              Phát biu ti bui làm việc, đ/c Nguyễn Văn Triệu - UV BTV Tnh y - bí thư Thành y hoan nghênh s quan tâm của nhà đầu tư đã chn Tp. Bo Lc vi mc tiêu phát trin dch v y tế chất lượng cao. Đ/c khẳng định, Bo Lc có thi tiết khí hu rt lý tưởng cho việc điều trị và nghĩ dưỡng. Bên cạnh đó, Tp. Bảo Lc là thành ph giàu tiềm năng, đặc bit là trong lĩnh vc du lch nên rt phù hợp để các nhà đầu tư lựa chọn là điểm đến. Đ/c nhn mnh dự án cần tập trung với các mục tiêu: Về nguồn nhân lực phi đm bo chất lượng cao tầm quốc tế phục vụ khám chữa bệnh; Trang thiết bị hin đi tối tân nhất, đm bo vic khám cha bnh tt nht; Ngành đầu tư mũi nhọn cần tập trung: Nhi khoa, sản khoa, lão khoa, chẩn đoán hình ảnh. Quy mô đảm bảo đáp ứng là bệnh viện chất lượng cao của khu vực và kế hoạch đầu tư dự án đảm bảo tính liên tục trong mt giai đon và hoàn thiện dự án theo đúng tiến độ khi được tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

              Đ/c Lê Trng Tun, PCT UBND thành ph đã cùng ông Lê Hoài Việt - Phó Giám đc Ban đầu tư - Đi din Công ty cổ phần Tập đoàn thế giới kỹ thuật ký biên bn ghi nh  v/v Xin chủ trương đầu tư dự án “ Bệnh viện đa khoa chất lượng cao tại thành phố Bảo Lộc ca Công ty cổ phần Tập đoàn thế giới kỹ thuật. Đ/c PCT giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế phối hợp với nhà đầu thực hiện hướng dẫn để đơn vị tư vấn thực hiện công viêc trong thời gian nhanh nhất .

VHTT