Tổ chức các lớp quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW khóa XI cho đảng viên 

Thực hiện kế hoạch của Thảnh ủy, trong 4 ngày, từ ngày 13/01 đến ngày 16/01/2014, Bán Tuyên giáo Thành ủy  đã tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho toàn bộ đảng viên các khối: hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

Các đ/c Dương Kim Viên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Nguyễn Mạnh Cường, ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy đã trực tiếp báo cáo các chuyên đề tại các lớp. Các đảng viên dự các lớp đã được quán triệt 4 chuyên đề gồm: chuyên đề 1: Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chuyên đề 2: “Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; chuyên đề 3: Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; chuyên đề 4: Kết luận về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc Hội thông qua. Ngoài 4 chuyên đề, đảng viên còn tiếp thu dự thảo Các Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị TW 8 (khóa XI) của cấp Ủy.

Đây là các lớp quán triệt nghị quyết dành cho đảng viên đầu tiên trong năm 2014 của Đảng bộ thành phố.

                                                                                  P.VHTT