Quyết định số 3386/QĐ - UBND ngày 01 tháng 11 năm 2012