Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008