PHỤ LỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 

             ỦY BAN NHÂN DÂN

             THÀNH PHỐ BẢO LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số  166 /QĐ-UBND ngày  25 /01/2014 của UBND thành phố Bảo Lộc)

 

 


STT

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

 

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

 

1

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC năm 2014

Phòng Nội vụ và UBND các phường, xã

Văn phòng HĐND-UBND

Quyết định

Tháng 01/2014

1.2

Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2014

Phòng Nội vụ và UBND các phường, xã

Văn phòng HĐND-UBND

Quyết định

Tháng 01/2014

1.3

Kiểm tra đánh giá công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã.

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị và UBND các phừng, xã

Biên bản kiểm tra

Quý II, III năm 2014

1.4

Thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2014

Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài Truyền thanh – Truyền hình

Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND-UBND

Số lượng buổi phát sóng, tuyên truyền, lượt truy cập…

Thường xuyên

1.5

Tổ chức đối thoại, tiếp dân giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp và nhân dân.

Văn phòng HĐND-UBND

Các cơ quan, đơn vị.

Số lần đối thoại, tiếp dân

Thường xuyên

2

Cải cách thể chế

 

 

 

 

 

2.1

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, quy định.

Phòng Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị

Số lượng văn bản

Thường xuyên

2.2

Xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

 

Phòng Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị

Số lượng văn bản

Quý III, IV năm 2014

2.3

 

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp.

 

Phòng Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị

Số lượng văn bản

Thường xuyên

3

Cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

3.1

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Văn phòng HĐND-UBND

Các cơ quan, đơn vị

Số lượng văn bản

Quý I, III năm 2014

3.2

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Bộ phận “Một cửa”, các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã

Các cơ quan, đơn vị

Giải quyết TTHC theo đúng quy định

Thường xuyên

3.3

Niêm yết công khai trình tự giải quyết các thủ tục hành chính một cách khoa học, dễ nhìn, dễ đọc để công dân, tổ chức thuận tiện tra cứu, tìm hiểu; đồng thời thực hiện giám sát các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Bộ phận “Một cửa”, các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã

Các cơ quan, đơn vị

Sự hài lòng của nhân dân, tổ chức.

Thường xuyên

3.4

Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

Văn phòng HĐND-UBND

Các cơ quan, đơn vị

Số lượng đơn thư khiếu nại.

Thường xuyên

4

Cải cách tổ chức bộ máy

 

 

 

 

 

4.1

Kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

Phòng Nội vụ

Các phòng ban, đơn vị

Đảm bảo đội ngũ lãnh đạo đúng đủ theo quy định

Thưởng xuyên

4.2

Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện các quy định theo sự phân cấp tại Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh

Phòng Nội vụ & Giáo dục – Đào tạo

Các phòng ban, đơn vị

Thực hiện phân cấp đúng quy định

Quý II, IV

4.3

Đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, vui chơi giải trí….

UBND TP

Các cơ quan, đơn vị

Giảm ngân sách thành phố

Thường xuyên

4.4

Đề xuất thành lập phòng dân tộc

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Phòng ban mới

Quý I

5

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

 

 

 

 

5.1

Xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các phòng ban chuyên môn.

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Quyết định phê duyệt vị trí việc làm.

Qúy I

5.2

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch năm 2014.

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC.

Thường xuyên

5.3

Triển khai quán triệt Luật cán bộ công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức.

Phòng Nội vụ & Giáo dục – Đào tạo

Các phòng ban, đơn vị

Nâng cao nhận thức về Luật CC, VC cho CBCCVC.

Quý II

5.4

Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí một số chức danh công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP. Thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 67/2010/NĐ-CP.

 

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả

Thường xuyên

5.5

Xây dựng kế hoạch thi đua, phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2014.

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Quý I

6

Cải cách tài chính công

 

 

 

 

 

6.1

Thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính đối với các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130.

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Các phòng ban, đơn vị

Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức

Thường xuyên

6.2

Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định.

Các phòng ban, đơn vị

 

Tính công khai minh bạch trong chi tiêu nội bộ cơ quan.

Quý I

7

Hiện đại hóa hành chính

 

 

 

 

 

7.1

Áp dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice tại các phòng ban, đơn vị chuyên môn, UBND các phường xã thuộc UBND thành phố

UBND TP

Các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã.

Giảm chi phí in ấn, tiết kiệm thời gian.

Quý I

7.2

Áp dụng hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết thủ tục hành chính

UBND TP

Các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã.

Phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Quý I

7.3

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND các phường xã, phòng làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố. Mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị làm việc phục vụ cho công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức.

 

UBND TP

Các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã.

Đảm bảo diện tích làm việc theo quy định và trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu công việc.

Thường xuyên