Tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

____________ 


Số: 2266/UBND

 

V/v tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ____________


Bảo Lộc, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

 

Kính gửi:

-          Bộ phận “Một cửa” UBND thành phố;

-          Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố;

-          UBND các phường, xã.

 

Thực hiện Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 19/09/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó quy định những cơ quan, đơn vị, thủ tục hành chính và thời gian thực hiện như sau:

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị thực hiện

Tên thủ tục hành chính áp dụng thực hiện ngày thứ 7 hàng tuần

Thời gian thực hiện

1

Bộ phận “Một cửa” UBND thành phố

- Lĩnh vực đất đai

Buổi sáng

2

Bộ phận “Một cửa”  tại UBND phường: 2, Lộc Phát và Lộc Tiến

- Lĩnh vực hộ tịch.

- Lĩnh vực chứng thực.

Buổi sang

 

Để thực hiện nghiêm túc Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 19/09/2012 của UBND tỉnh, UBND thành phố Bảo Lộc yêu cầu:

1. Bộ phận “Một cửa” UBND thành phố và Bộ phận “Một cửa” các phường nêu trên nghiêm chỉnh tổ chức triển khai làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức bố trí làm việc vào sáng thứ 7: Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuẩn để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

3. Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thực hiện tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần, có trách nhiệm:

-        Thanh toán tiền làm ngoài giờ hoặc sắp xếp, bố trí lao động một cách hợp lý để không tăng thêm biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần.

-        Lập dự toán kinh phí chi trả tiền làm ngoài giờ cho cán bộ, công chức, viên chức trong tổng dự toán chi hàng năm để thực hiện theo quy định hiện hành.

-        Tổ chức thông báo rộng rãi các thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết vào ngày thứ 7 hàng tuần để cá nhân, tổ chức biết, liên hệ.

4. Ngoài các cơ quan và UBND các phường nêu trên, Chủ tịch UBND các phường, xã còn lại căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào sáng thứ 7 để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” cho cá nhân, tổ chức theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP-PNV.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thắng