Kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2012 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC
_________

 

Số: 271/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ___________

 

Bảo Lộc, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

KẾ HOẠCH  

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2012
                                           ________________________________                                   

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND thành phố Bảo Lộc, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2012 như sau:

 

I. MỤC TIÊU.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về nội dung, ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC); tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố đã đề ra. Từ đó, có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc CCHC của tỉnh nói chung và Kế hoạch thực hiện CCHC thành phố năm 2012 nói riêng. 

 

II. YÊU CẦU.

1. Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

2. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

3. Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh, nhà nước; lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Đáp ứng kịp thời, tương đối đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước, nhất là thủ tục hành chính.

5. Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

6. Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào cơ quan, đơn vị.

 

III. NỘI DUNG

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức.

a) Văn bản của tỉnh, Trung ương về công tác CCHC;

b) Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch CCHC năm 2012, những công tác trọng tâm trong thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị;

c) Các mô hình đang thí điểm trong quá trình CCHC: Văn phòng điện tử eOffice.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp:

a) Bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

c) Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai từ cấp xã đến cấp huyện trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

d) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của CBCC trong giải quyết các công việc của công dân;

e) Các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo, ...;

f) Các hình thức (địa chỉ, điện thoại, email) và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

 

IV. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN.

1. Rà soát, chấn chỉnh việc công khai thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước.

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2012.

b) Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã.

c) Nội dung:

- Thường xuyên cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Cổng thông tin điện tử của thành phố và Trang tin điện tử về cải cách hành chính của thành phố hoặc trên phương tiện truyền thông khác.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã kiểm tra việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đơn vị mình.

2. Tuyên truyền bằng pano, áp phích trên địa bàn thành phố.

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2012;

b) Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố.

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các phường, xã.

d) Nội dung:

- Phòng Nội vụ trao đổi thống nhất với phòng Văn hóa – Thông tin và Ban Tuyên giáo Thành ủy về nội dung pano, áp phích. Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức chỉ đạo việc thực hiện tại các phường, xã.

- Chủ tịch UBND phường, xã có kế hoạch chỉ đạo và cân đối kinh phí nhằm thực hiện pano, áp phích của địa phương mình về nội dung CCHC.

3. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh – Truyền hình và Đài phát thanh.

a) Thời gian thực hiện: Hằng tuần trong năm 2012;

b) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã.

c) Cơ quan phối hợp: Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố và đài phát thanh các phường, xã.

Ủy ban nhân dân thành phố và các phường, xã phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, Đài phát thanh chỉ đạo thực hiện nội dung này; định kỳ sơ kết, kiểm tra đánh giá.

4. Phối hợp thực hiện.

Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền CCHC lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Về kinh phí.

a) Phòng Nội vụ cân đối chi trong kinh phí thực hiện CCHC của thành phố để thực hiện công tác tuyên truyền.

b) Giao các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã bố trí kinh phí trong dự toán được giao để chi cho các hoạt động của cơ quan, địa phương phục vụ cho công tác tuyên truyền CCHC của cơ quan, địa phương.

2. Các cơ quan, đơn vị nêu trên và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động, tích cực, kịp thời phối hợp với các đơn vị chủ trì để đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt.

3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể, nêu rõ yêu cầu phối hợp phù hợp với chức năng của đơn vị tham gia; đồng thời, thống nhất nội dung, biện pháp và phân công cụ thể trong từng công việc với các đơn vị phối hợp.

4. Giao phòng Nội vụ tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị và các phường, xã định kỳ hằng quý báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã phản ánh trực tiếp về phòng Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết./.

 

   

Nơi nhận:                                                 

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- UBMTTQVN TP;                                     

- CT, các PCT UBND TP;

- Các phòng ban, đơn vị;

- UBND phường, xã;

- Lưu: VP-NV.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Thắng