Kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 


Số: 09/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bảo Lộc, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

 

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014

 

 


Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, ban hành kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính như sau:

 

 I. MỤC TIÊU.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính; tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố đã đề ra. Từ đó, tạo nên thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính của thành phố.

 

II. YÊU CẦU.

1.    Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

2.    Phổ biến tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp; phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị.

3.    Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, Nhà nước; lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc phổ biến tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4.    Đáp ứng kịp thời tương đối đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.

5.    Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin (website…) vào hoạt động tuyên truyền nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

6.    Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo trong các hoạt động của cơ quan đơn vị.

 

 

 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN.

1.    Đối với cán bộ, công chức, viên chức.

1.1. Nội dung.

-        Văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính:  Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/06/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 23/04/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; Quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 14/08/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 2119/KH-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về cải cách chế độ công vụ, công chức; Quyết định 1555/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định 1556/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định 1277/QĐ-UBND ngày 10/06/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định 1542/QĐ-UBND ngày 09/06/2008 của UBDN tỉnh về việc quy định các loại thủ tục thực hiện theo cơ chế “Một cửa” tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

-        Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2014 của UBND thành phố và những công tác trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị năm 2014.

-        Triển khai vận hành tốt mô hình Văn phòng điện tử eOffice tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thuộc UBND thành phố.

-        Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

1.2. Hình thức.

-        Chào cờ đầu tuần, thông qua các buổi họp của cơ quan, trao đổi, thảo luận thông tin về cải cách hành chính định kỳ của cơ quan.

-        Tuyên truyền thông tin về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của thành phố.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp.

2.1. Nội dung.

-        Những nội dung về cải cách hành chính có liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính như: Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Bộ thủ tục hành chính đã công bố của UBND tỉnh; Bộ thủ tục hành chính đã công bố của UBND thành phố:

+ Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được ban hành lần 01 có hiệu lực từ ngày 16/05/2012 tại các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố Bảo Lộc.

+ Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 về việc Ban hành Danh mục các thủ tục hành chính áp dụng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

-        Việc thực hiện cơ chế “Một cửa” tại UBND thành phố và UBND các phường, xã.

-        Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính Nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc của công dân.

-        Các hình thức (địa chỉ, điện thoại, email, gửi thư) và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính Phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2.1. Hình thức.

-        Niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký kinh doanh; hộ tịch, hộ khẩu; thuế, phí; xử phạt vi phạm hành chính; khiếu nại, tố cáo…

-        Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của thành phố.

3. Phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình “Gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính”.

 

4. Hình thức, biện pháp tuyên truyền.

4.1. Rà  soát, chấn chỉnh việc công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã.

a/. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b/. Cơ quan chủ trì: UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã.

c/. Nội dung:

-        Kiểm tra công tác cải cách hành chính.

-        Thường xuyên cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới lên chuyên mục cải cách hành chính cổng thông tin điện tử của thành phố (www.baoloc.lamdong.gov.vn) và các phương tiện truyền thông khác.

-        Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã thường xuyên kiểm tra, rà soát việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đơn vị để kịp thời bãi bỏ thủ tục hết hiệu lực, bổ sung các thủ tục mới sửa đổi, thay thế cho phù hợp.

4.2. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố.

a/. Thời gian thực hiện: Hàng tháng năm 2014.

b/. Cơ quan chủ trì: Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố.

c/. Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh các phường, xã.

Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố phối hợp với Đài phát thanh các phường, xã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch về cải cách hành chính trong năm 2014 của UBND thành phố và báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, năm về UBND thành phố (phòng Nội vụ).

4.3. Phối hợp thực hiện.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

            1. Phòng Nội vụ.

-        Là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố về công tác cải cách hành chính có nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp trong các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn.

-        Theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp.

-        Phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội tuyên truyền về cải cách hành chính, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính.

-        Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng có liên quan trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

-        Lập dự toán kinh phí thực hiện gửi phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, tham mưu trình UBND thành phố xem xét quyết định.

-        Giao phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

2. Phòng Văn hoá – Thông tin, phòng Tư pháp.

-        Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố trong việc thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phối hợp với phòng Nội vụ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.

-        Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình thông tin cổ động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cải cách hành chính trên địa bàn.

3. Đài Truyền thanh – Truyền hình.

Phối hợp với Đài phát thanh các phường, xã xây dựng các bản tin, chuyên mục về cải cách hành chính để tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch cải cách hành chính trong năm 2014 của UBND thành phố và báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, năm về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ).

4. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

-        Trên cơ sở Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị; các xã, phường có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

-        Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Cân đối, bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường thực hiện các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã phản ánh trực tiếp về phòng Nội vụ để tổng hợp trình UBND thành phố giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực: Thành ủy; HĐND TP;

- UBMTTQVN thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Các phòng ban, đơn vị;

- UBND các phường, xã;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thắng