Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của UBND Thành phố Bảo Lộc)
______________________

 


I. MỤC TIÊU

1. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, xây dựng các cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

II. NHỮNG NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

-        Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nước và Chủ tịch UBND các xã, phường tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp ban hành các chủ trương, biện pháp, chương trình cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trước cấp ủy Đảng và cấp trên trong triển khai thực hiện cải cách hành chính.

-        Tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch cải cách hành năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đổi mới hình thức tiếp dân, tăng cường đối thoại của lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện.

-        Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung kiểm tra vào việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị nào tùy tiện đặt ra các thủ tục hành chính trái luật, không đúng thẩm quyền…gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

-        Tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định, trình tự, bảo đảm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân, các quy định, hướng dẫn của các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính.

-        Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành.

-        Xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính

-        Điều chỉnh, ban hành lại quy trình- trình tự giải quyết thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Tiếp tục giao nhiệm vụ cho các phòng ban, cơ quan thực hiện bổ sung thêm một số thủ tục hành chính: thủ tục phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; thủ tục trích đo thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân; thủ tục chỉnh lý biến động về sử dụng đất trong trường hợp tăng, giảm diện tích do sai số khi đo đạc, thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính vào thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa.

-        Đối với việc giải quyết các loại thủ tục hành chính khác thuộc chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị không thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND thành phố thì giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai đúng về trình tự hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết, phí lệ phí phải nộp(nếu có) đúng với Bộ thủ tục hành chính cấp huyện đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND.

-        Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng cơ chế “một cửa” theo yêu cầu công khai, minh bạch coi đó như là một bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính đi vào chiều sâu để loại bỏ mạnh thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, cản trở các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố. Tập trung thực hiện trong những lĩnh vực trọng điểm như: Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sử dụng đất; cấp giấy phép xây dựng nhà ở, xây dựng công trình, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; cấp phép đăng ký kinh doanh.

-        Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước một cách khoa học, thuận tiện để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp được biết và qua đó giám sát ngược lại việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

-        Tiếp tục duy trì có hiệu quả các hình thức tiếp nhận, xử lý những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

-        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012.

-        Xây dựng Đề án thực hiện một cửa liên thông tại UBND thành phố.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

-        Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ quản lý cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố. Tổ chức sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức  viên chức theo đúng biên chế, nhiệm vụ, vị trí công tác được giao; đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho thành lập phòng Dân tộc thành phố.

-        Xây dựng, hoàn chỉnh phương án quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 -2015 trình Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

-        Thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện các quy định theo sự phân cấp tại Quyết định 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 tỉnh Lâm Đồng.

-        Đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, tiếp tục khuyến khích xã hội hóa trên một số lĩnh vực như cho phép mở các bậc giáo dục tư thục, bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân, bến xe, khu vui chơi giải trí…tạo cơ chế để các đơn vị có thu tăng thu, tự trang trải kinh phí hoạt động để giảm chi từ ngân sách.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

-        Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch năm 2012, chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp công vụ cho CBCCVC; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân các các cấp, nghiệp vụ cho các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn.

-        Chấn chỉnh lại kỷ luật, thời gian làm việc và hội họp của thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức của các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

-        Triển khai, quán triệt và tập huấn nghiệp vụ Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

-        Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí một số chức danh công chức, viên chức theo Nghị định số 158 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ, Ngành, Trung ương. Thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 67/2010/NĐ-CP.

-        Xây dựng kế hoạch thi đua, phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bảo Lộc năm 2012.

6. Cải cách tài chính công

-        Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính đối với cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 130/NĐ-CP; Nghị định số 43/NĐ-CP; gắn cải cách hành chính công với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật phòng chống tham những, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

-        Tiếp tục thực hiện cải cách các đơn vị sự nghiệp thành phố theo hướng sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công và hướng xã hội hóa: Ban quản lý chợ Bảo Lộc, trường THCS Hùng Vương, các trường mầm non…

-        Các cơ quan, đơn vị tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện đúng quy định và đưa ra tập thể CBCCVC thảo luận thông qua, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Qua đó tiết kiệm được biên chế và kinh phí để chi thu nhập tăng thêm góp phần cải thiện đời sống cho CBCCVC.

7. Hiện đại hóa hành chính

-        Triển khai áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử – eOffice tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố.

-        Thiết lập lại hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo ISO 9001:2008 nhằm tạo ra phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, minh bạch, dân chủ, thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đầu tư, sửa chữa nâng cấp trụ sở chính quyền phường, xã đảm bảo đủ tiêu chuẩn điều kiện làm việc cần thiết và hiện đại.

-        Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND các xã, phường, phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của CBCCVC.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1.    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ đã được đề ra trong bản Kế hoạch này.

2.    Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.

3.    Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi về công tác cải cách hành chính.

4.    Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

5.    Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công.

6.    Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, năm các cơ quan, đơn vị phải thực hiện báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị về Ủy ban nhân dân thành phố.

7.    Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, xếp xếp cơ cấu bộ máy hợp lý, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giúp Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả việc thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị và các phường, xã. Tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng và năm về công tác cải cách hành chính của thành phố để gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, đồng thời, tham mưu cho UBND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật về công tác cải cách hành chính./.

 


CHỦ TỊCH


(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thắng