Đề cương hướng dẫn lập báo cáo công tác cải cách hành chính quý, 6 tháng và năm