Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 


Số: 166/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bảo Lộc, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014

của UBND thành phố Bảo Lộc

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 23/04/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là “Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Sở nội vụ;

- TT: Thành ủy, HĐND thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Các phòng ban, đơn vị;

- UBND các phường, xã;

- Như điều 2;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Bùi Thắng

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 25 /01/2014 của UBND thành phố Bảo Lộc)

 


I. MỤC TIÊU.

1.    Tiếp tục xây dựng và củng cố các cơ quan hành chính trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính.

2.    Xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

3.    Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu tư tập trung phát triển tiềm năng, thế mạnh của thành phố một cách bền vững (trà, cà phê, dâu tằm, du lịch, khai thác khoáng sản…), tạo đà phát triển mạnh mẽ cho thành phố trẻ.

 

II. NHỮNG NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU.

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của UBND thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã trong công tác cải cách hành chính.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015, kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của UBND tỉnh và UBND thành phố. Tăng cường đối thoại, tiếp dân của lãnh đạo đối với doanh nghiệp và nhân dân, công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính; cơ quan, đơn vị nào tùy tiện đặt ra các thủ tục hành chính trái luật, không đúng thẩm quyền…gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức và danh nghiệp.

 

2. Cải cách thể chế.

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, quy định, bảo đảm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân, các quy định, hướng dẫn của các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện rà soát kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý, tham mưu và đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định mới ban hành.

3. Cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO  9001:2008 nhằm tạo ra phương pháp làm việc khoa học; mang tính hệ thống, minh bạch, dân chủ, thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó:

-        Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả thuộc UBND thành phố thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả (ban hành kèm theo Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND thành phố).

-        Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị không thực hiện theo cơ chế “Một cửa” tại UBND thành phố thì giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai đúng trình tự hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết, lệ phí (nếu có) đúng với Bộ thủ tục hành chính cấp huyện đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 07/07/2009, Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được ban hành lần 01 có hiệu lực từ ngày 16/05/2012 tại các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng cơ chế “Một cửa” theo yêu cầu công khai, minh bạch coi đó như một bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính đi vào chiều sâu để loại bỏ thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, cản trở các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố. Tập trung thực hiện trong những lĩnh vực trọng điểm như: Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích, chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sử dụng đất; cấp giấy phép xây dựng nhà ở, xây dựng công trình, phê duyệt quyết toán vốn đầy tư công trình hoàn thành; cấp giấy phép đăng kí kinh doanh.

Công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã một cách khoa học, thuận tiện để cá nhân, tổ chức được biết, qua đó giám sát ngược lại việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP nagy2 14/02/2008 của Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

4. Cải cách tổ chức bộ máy.

Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ quản lý cho các phòng ban, đơn vị chuyên môn. Tổ chức sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng trình độ chuyên môn, vị trí việc làm.

Đề xuất UBND tỉnh cho phép thành lập phòng Dân tộc thành phố.

Thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện các quy định theo sự phân cấp tại Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định “phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng”.

Khuyến khích xã hội hóa trên một số lĩnh vực: Giáo dục, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao…tạo cơ chế để các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ có thu tăng thu, tự trang trải kinh phí hoạt động nhằm giảm chi từ ngân sách nhà nước.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các phòng ban chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hoạch năm 2014, chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nghiệp vụ cho các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Triển khai quán triệt Luật cán bộ công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức.

Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí một số chức danh công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP và các hướng dẫn của Bộ, Ngành trung ương. Thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 67/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010 của Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch thi đua, phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2014.

            6. Cải cách tài chính công.

            Thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính đối với các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130; gắn cải cách hành chính công với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

            Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định và đưa ra tập thể cán bộ, công chức, viên chức thảo luận thông qua, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Qua đó, tiết kiệm được biên chế và kinh phí để chi thu nhập tăng thêm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức.

            7. Hiện đại hóa hành chính.

            Áp dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice tại các phòng ban, đơn vị chuyên môn, UBND các phường xã thuộc UBND thành phố.

            Áp dụng hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết thủ tục hành chính tạo ra phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, minh bạch, dân chủ, thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

             Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND các phường xã, phòng làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố. Mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị làm việc phục vụ cho công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ đã được đề ra trong kế hoạch này.

2.    Văn phòng HĐND-UBND thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, đơn thư khiếu nại, kiến nghị về thủ tục hành chính.

3.    Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi về công tác cải cách hành chính.

4.    Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

5.    Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công.

6.    Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và khiếu nại, tố cáo.

7.    Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm các cơ quan, đơn vị phải thực hiện báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực cải cách hành chính).

8.    Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, sắp xếp cơ cấu bộ máy hợp lý; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giúp Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả việc thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã. Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm về công tác cải cách hành chính của thành phố về UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố; đồng thời, tham mưu cho UBND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật về công tác cải cách hành chính./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Bùi Thắng