Chương trình Tuần văn hóa Trà - Tơ lụa 2017 và các Nhà tài trợ chính