Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng 

Ø      Tải về toàn văn

 

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG (1930 - 1975) - Xuất bản năm 2008

 

v     Phần mở đầu - Vùng đất con người Lâm Đồng

v     Phần thứ nhất - Chi bộ Đảng cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Lâm Đồng (1930-1945)

v     Phần thứ hai - Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

v     Phần thứ ba - Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo phong trào cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (7/1954-4/1975)

v     Kết luận

 

 

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG (1975 - 2005) - Xuất bản năm 2010

 

v     Chương I - Tập trung lãnh đạo, ổn định tình hình, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và xây dựng kinh tế, văn hoá-xã hội (4-1975 đến 1979)

v     Chương II - Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh (1980-1985)

v     Chương III - Bước đầu tiến hành công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng (1986-1991)

v     Chương IV - Kiên trì công cuộc đổi mới theo chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991-2000)

v     Chương V - Lãnh đạo đưa tỉnh vượt qua tình trạng nghèo và kém phát triển vào đầu thế kỷ XXI (2001-2005)

v     Kết luận

v     Danh sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Lâm Đồng