Việc ủy viên chuyên trách của ủy ban kiểm tra huyện ủy khi chuyển công tác khác vẫn thuộc đảng bộ huyện, có hai loại ý kiến 

Hỏi: Việc ủy viên chuyên trách của ủy ban kiểm tra huyện ủy khi chuyển công tác khác vẫn thuộc đảng bộ huyện, có hai loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất: khi ủy viên ban chuyên trách của ủy ban kiểm tra huyện ủy chuyển công tác sang lĩnh vực khác hoặc nghỉ lưu thì đương nhiên thôi chức ủy viên ủy ban kiểm tra.

- Loại ý kiến thứ hai: chỉ thôi chức vụ ủy viên ủy ban kiểm tra khi cá nhân các đồng chí đó có đơn xin rút và được ban chấp hành đảng bộ huyện quyết định đồng ý cho rút thì mới thôi tham gia ủy ban kiểm tra.

Vậy, ý kiến nào đúng?

Trả lời:

- Tiết 1.2.7, Điểm 1.2, khoản 1, Điều 31 Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI (ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương), về cơ cấu và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy: số lượng từ 7 đến 9 ủy viên (do cấp ủy quyết định); trong đó đồng chí chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, từ 1 đến 2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên chuyên trách; 2 ủy viên kiểm chức gồm trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy viên và chánh thanh tra cùng cấp (nơi không có chánh thanh tra cùng cấp là đồng chí phó bí thư của cấp ủy trực thuộc)”.

- Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 22-QĐ/TW, ngày 15-7-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, quy định: “ Thành viên ủy ban Kiểm tra Trung ương khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến cơ quan khác thì thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương đương nhiệm và được báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương tại phiên họp gần nhất”.

- Khoản 3, Điều 11, Quyết định nêu trên quy định: “Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy cấp mình và Quy chế này để xây dựng hoặc bổ sung quy chế làm việc của ban kiểm tra cấp mình”.

Theo các quy định trên, thành phần cơ cấu và số lượng thành viên ủy ban kiểm tra cấp huyện là cơ cấu cứng được quy định trong Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Do đó, khi có quyết định chuyển sang công tác khác thì đồng chí thành viên ủy ban thôi tham gia ủy ban kiểm tra huyện ủy.

Khi đồng chí viên ủy ban kiểm tra chuyên trách của ủy ban kiểm tra huyện ủy khi chuyển công tác sang lĩnh vực khác đương nhiên thôi chức ủy viên ủy ban kiểm tra, đồng chí đó không phải có đơn xin rút; ban thường vụ huyện ủy báo cáo ban chấp hành đảng bộ huyện trong phiên họp gần nhất. Như vậy, ý kiến thứ nhất là đúng.

Nguồn tin: Tạp Chí xây dựng Đảng