Về chủ thể kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hiện nay có hai loại ý kiến 

Hỏi: Về chủ thể kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hiện nay có hai loại ý kiến, như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng: chỉ có ủy ban kiểm tra các cấp mới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

-  Loại ý kiến thứ hai cho rằng: cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đều có thể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Vậy, ý kiến nào đúng?

Trả lời:

Khoản 1, Khoản 2, Điều 32, Điều lệ Đảng khóa XI, quy định: “Ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ:

1.Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”.

Theo quy định trên thì nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp.

Tuy nhiên, tiết 2.2.2, điểm 2.2, khoản 2, Điều 30 Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI (ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương) quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy: “Thực hiện giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra khi cần thiết”.

Theo quy định trên cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy có thể tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra (trong đó có nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm) khi thấy cần thiết. Như vậy, ý kiến thứ hai là đúng.