Cách tính tuổi đảng khi tặng Huy hiệu Đảng 

Câu hỏi: Đồng chí K vào Đảng tháng 12-1946, được chuyển chính thức tháng 5-1947, mất ngày 4-2-2010. Theo quy định mới về cách tính tuổi đảng của đảng viên thì đồng chí K có được truy tặng Huy hiệu 65 tuổi Đảng không?

Tương tự, đồng chí M vào Đảng ngày 20-7-1962, chính thức ngày 20-7-1963 đã nhận Huy hiệu Đảng 40 năm tháng 9-2003. Đồng chí đã mất ngày 4-4-2011. Vậy đồng chí M được truy tặng Huy hiệu Đảng 50 năm hay 45 năm? (TC)

Trả lời: Điểm 4, Điều 5, Điều lệ Đảng khóa XI quy định: “Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp”.

Điểm 11(11.2)a, Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định cụ thể như sau: “Đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp, từ thời gian không tham gia sinh hoạt.

Thời gian không tham gia sinh hoạt đảng là: Thời gian bị khai trừ (kể cả khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khoá II), thời gian bị xóa tên, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn so chuyển sinh hoạt đảng”.

Căn cứ vào những quy định trên, đồng chí K được vào Đảng tháng 12-1946, mất ngày 4-2-2010. Nếu không bị trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng thì đồng chí K có tổng cộng 63 năm 1 tháng 26 ngày tuổi đảng. Tháng 12-2006, đồng chí K đã được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Từ đó đến khi mất chỉ có 3 năm 1 tháng 26 ngày nên chưa đủ 5 năm để được truy tặng Huy hiệu đảng 65 năm.

Cũng như vậy, đồng chí M vào Đảng ngày 20-7-1962, chính thức ngày 20-7-1963; mất ngày 4-4-2011. Tính từ ngày được vào Đảng đến khi mất, đồng chí M có 48 năm 3 tháng 16 ngày tuổi đảng. Đồng chí M đã nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng tháng 9-2003. Nếu tính tuổi đảng theo quy định mới và không bị trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng thì đồng chí M được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm vào tháng 7 -2002. Từ đó đến ngày đồng chí mất có thêm 8 năm 3 tháng 16 ngày, chưa đủ 10 năm để được truy tặng Huy hiệu Đảng 50 năm. Trong quy định của Ban Chấp hành Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm,…(điểm 48.1.b, Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương), không có Huy hiệu Đảng 45 năm, nên không thể truy tặng Huy hiệu Đảng 45 năm như các đồng chí nêu.