Đảng phí của đảng viên là người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn chỉ hưởng chế độ phu cấp và phụ cấp này không tính đóng bảo hiểm xã hội ? 

Câu hỏi: Ở nơi tôi có chi bộ tự quy định 3 tháng mới sinh hoạt một lần vì cho rằng họp hằng tháng thì không có nội dung. Theo đó, có đảng viên đề nghị chỉ tháng nào sinh hoạt chi bộ thì mới phải đóng đảng phí, tháng nào không sinh hoạt thì không phải đóng đảng phí. Như vậy có đúng không? (VP)

Trả lời:

Điểm 6, Điều 22, Điều lệ Đảng quy định: “… Chi bộ cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần”.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, điểm 2, Điều 24 Điều lệ Đảng cũng quy định: “Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần”.

Cũng về vấn đề này, điểm 2, Mục A, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ” đã nêu rõ: “Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính  giáo dục và tính chiến đấu, để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Như vậy, lấy lý do không có nội dung nên quy định 3 tháng sinh hoạt chi bộ một lần là trái với quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Về đóng đảng phí: Đóng đảng phí là nghĩa vụ và trách nhiệm của đảng viên. Điểm 1, Phần III Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28-12-2010 quy định về chế độ đảng phí của Bộ Chính trị đã ghi rõ: “Đảng viên đóng đảng phí hằng tháng thực tiếp cho chi bộ. Chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận nộp đảng phí lên cấp trên theo tháng”. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Tổ chức Trung ương tại điểm 1.b, Phần B cũng nêu: “Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hằng tháng của đảng viên”. Do vậy, quan niệm tháng nào chi bộ sinh hoạt thì mới phải nộp đảng phí, tháng nào chi bộ không sinh hoạt, đảng viên không phải nộp đảng phí là không đúng quy định của Trung ương.