Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4 năm 2014 

THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                      Bảo Lộc, ngày 01  tháng 4  năm 2014

                  *

      Số     -HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

nội dung tuyên truyền tháng 4 năm 2014

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng và chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Bảo Lộc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 4 năm 2014 như sau:

 

1. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 4 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc (8/4/2010 – 8/4/2013); kỷ niệm 39 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2014); kỷ niệm 128 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2014); kỷ niệm 144 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2014); ngày Quốc Giỗ Hùng Vương mùng 10/3 (âm lịch),…

 

2. Tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Tiếp tục tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

4. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2014.

5. Tuyên truyền công tác tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2014 của thành phố. Tuyên truyền ngăn ngừa lạm phát; đảm bảo tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; công tác bình ổn giá, ổn định thị trường; tiếp tục tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với chủ trương của Trung ương và tỉnh về việc tiếp tục đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phản ánh kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, trong thực hiện các mục tiêu, chương trình dự án.

7. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới; việc triển khai các dự án và công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố.

8. Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và các loại dịch bệnh khác ở cây trồng, vật nuôi; công tác chủ động phòng chống dịch của thành phố.

9. Tiếp tục tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, đồng thời phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí và thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

10. Tiếp tục tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015. Phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, phản động; đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với các hoạt động kích động nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội của các thế lực thù địch.

     

Nơi nhận:                                                                                              TRƯỞNG BAN       

- Thường trực Thành uỷ(b/c);                                                                                                    

- Các Ban XDĐ;                                                                                 (đã ký, đóng dấu)

- Trung tâm BDCT thành phố;                                                                                

- Ngành Văn hoá, Đài TT –TH;

- Các TCCSĐ trực thuộc;

- Lưu BTG.     

                                                                                            Nguyễn Mạnh Cường