Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014 

  THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                                 Bảo Lộc, ngày 24  tháng 01 năm 2014

                  *

      Số:  50   -HD/TG

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014

 

            Năm 2014 đất nước có nhiều ngày lễ lớn: 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014); 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2014); 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014); 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014); 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2014); 60 năm ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hoà bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954-20/7/2014); 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014); 60 năm ngày giải phóng Thủ Đô (10/10/1954-10/10/2014); 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014) và một số ngày kỷ niệm khác.

            Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 10/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

            2. Tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2014.

            3. Công tác tuyên truyền cần được triển khai với các hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

            II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

            1. Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

            - Tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung làm rõ những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong 84 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

            - Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung phản ánh lộ trình, biện pháp và kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau khi kiểm điểm Nghị quyết của các tổ chức đảng và đảng viên.

            - Phát hiện và nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; biểu dương tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong các phong trào thi đua và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            - Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình còn nhiều khó khăn; động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, nêu cao ý chí và quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

            - Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội… Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

            2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

            - Tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

            - Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            - Cổ vũ các tầng lớp nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

            3. Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014)

            - Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

            - Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

            - Nêu bật những thành tựu vĩ đại sau 39 năm ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

            - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là đối với việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, chống các thông tin, quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

            4. Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng thành phố Bảo Lộc (28/3/1975-28/3/2014) và 4 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc (8/4/2010-8/4/2014)

            - Nêu bật được ý nghĩa lịch sử, truyền thống đấu tranh anh dũng và những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân thành phố Bảo Lộc trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

            - Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân thành phố Bảo Lộc đã đạt được sau 39 năm giải phóng và 4 năm thành lập thành phố gắn với tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố năm 2014.

            5. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2014)

            - Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

            - Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

6. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014)

            - Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            - Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

            - Tuyên truyền các gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            7. Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2014)

            - Sự hình thành, ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của tuyến đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

            - Truyền thống và những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân các địa phương tham gia mở đường, xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

            - Kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)

            - Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

            - Thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

            9. Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014)

            - Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945.

            - Những thành tựu vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

            - Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

            10. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/8/1939-28/8/2014)

            - Tuyên truyền sự ra đời, vị trí, vai trò và sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam là giai cấp công nhân Việt Nam.

            - Khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

            - Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; làm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

            - Phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới trong công nhân, viên chức, lao động; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

            Đối với các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm như: kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hoà bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954-20/7/2014), Ban Tuyên giáo Thành uỷ sẽ có hướng dẫn và đề cương tuyên truyền sau.

            III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

            1. Hình thức kỷ niệm

            - Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2014 theo thông lệ năm lẻ.`

            + Lãnh đạo cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN thành phố, đoàn thể các cấp tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ.

            + Các địa phương, đơn vị không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm, nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị như: tổ chức hội thảo, toạ đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, … hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử, các sự kiện văn hóa, văn nghệ lớn diễn ra tại địa phương, đơn vị mình.

            - Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp uỷ các cấp, các đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới.

            - Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mứng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Xây dựng nông thôn mới””; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Giảm nghèo nhanh và bền vững”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

            - Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương bình, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam,… Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách.

            - Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa. Xây dựng các công trình văn hoá gắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử.

            2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục

            - Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong nhân dân. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên, học sinh.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Ôn lại những tác phẩm, tác giả viết về cách mạng, về kháng chiến. Động viên, khuyến khích sáng tác về điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền.

- Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ triển khai tuyên truyền trước, trong và sau các ngày lễ lớn của đất nước gắn với việc tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ tuyên truyền khác của đơn vị. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời định hướng dư luận; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền tại đơn vị theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên ở từng cơ sở; tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Đoàn Thanh niên Thành phố hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

3. Phòng Văn hóa Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình Bảo Lộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn sâu đậm; tăng thời lượng các chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử, đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm của địa phương, đơn vị, đoàn thể trong thành phố; chủ động phối hợp khai thác và có kế hoạch chiếu các phim tư liệu về lịch sử và phim về lãnh tụ nhân dịp kỷ niệm. Chú ý tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến, hạn chế thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ!

2. Nhiệt liệt chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2014)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2014)!

5. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới!

6. Nhiệt liệt chào mừng 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2014)!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh!

8. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)!

9. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014)!

10. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014)!

11. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hoà bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954-20/7-2014)!

12. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

13. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng!

14. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

            Trên đây là hướng dẫn nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận                                                                                          TRƯỞNG BAN      

- Thường trực Thành ủy (b/c);                                                           (đã ký, đóng dấu)

- Các TCCS Đảng;

- Ngành VHTT, Đài TTTH;

- Các Ban XDĐ; VPTU;

- TT BD CT;

- Lưu  BTG.                                                      

                                                                                                  Nguyễn Mạnh Cường