Nội dung tuyên truyền tháng 03 năm 2017 

            THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             BAN TUYÊN GIÁO                                                  Bảo Lộc, ngày 01 tháng 3 năm 2017

                           *

               Số:  144 - HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 03 năm 2017

 

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong tháng 03 năm 2017 như sau:

1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng: kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng-Thủ tuớng Chính phủ Phạm Văn Đồng (1/3/1906- 1/3/2017); kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3; 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1930 -26/3/2017); ngày thể thao Việt Nam 27/3; kỷ niệm ngày giải phóng Bảo Lộc (28/3) và ngày thành lập thành phố Bảo Lộc (10/4)…

2. Tiếp tục tuyên truyền, thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... Thông tin kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật.

3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

4. Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 theo Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017.

5. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy về Phát triển Du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Chương trình hành động số 23 –CTr/ThU, ngày 14/12/2016 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về Phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016-2020.

6. Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo: Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phản ánh dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ Việt Nam; phê phán, lên án việc làm sai trái, âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc; vạch trần âm. mưu, thủ đoạn của các thể lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đế tranh chấp trên biển để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

8. Tiếp tục tuyên truyền về công tác biên giới đất liền các tuyển Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, nhằm nâng tầm nhận thức và sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, nhất là nhiệm vụ vừa "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, vừa "Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” được Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.

9. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Tiếp tục đối mới công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”...

10. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng 2017) và giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.

11. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thành phố và của địa phương; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào các dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa.

12. Tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí, thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền tháng 03 năm 2017, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận                                                                                   KT. TRƯỞNG BAN      

- Thường trực Thành ủy (b/c)                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN

- Các TCCS Đảng                                                                               (Đã ký và đóng dấu)

- Các đơn vị trong khối tuyên truyền

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

- Lưu                                                                                                                              

 

    Nguyễn Vân Hậu