Nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2017 

  THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                             Bảo Lộc, ngày 26 tháng 10 năm 2017

                  *

     Số: 216 - HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2017

 

Căn cứ hướng dẫn số 81 -HD/BTGTU, ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2017 như sau:

1. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng: Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); 77 năm Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11); 196 năm Ngày sinh cùa Ph.Ăng-ghen (28/11); 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11) và các ngày lễ kỷ niệm khác.

2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với kết quả 01 năm triển khai Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

3. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII- năm 2017: diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 23/12/2017 đến hết ngày 27/12/2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt –kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gắn với Tuần văn hóa Trà và Tơ Lụa Lâm Đồng trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII- năm 2017 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

4. Tiếp tục tuyên truyền Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Hoàn thiện chể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

5. Tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội chi hội Văn học – nghệ thuật thành phố Bảo Lộc và Nam Lâm Đồng lần thứ VI, tiến tới Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo: Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đên năm 2020”; tuyên truyên những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phản ánh dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ Việt Nam; phê phán, lên án việc làm sai trái, âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp trên biển để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

7. Tiếp tục tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” nhằm khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội; "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” - lịch sử mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967- 2017).

Tiếp tục tuyên truyền về công tác biên giới đất liền các tuyến Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia nhằm tạo được nhận thức sâu sắc và sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, nhất là nhiệm vụ vừa "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, vừa "Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước”. Tiếp tục tuyên truyền về quá trình hình thành, thực trạng hoạt động của cộng đồng ASEAN; quá trình và kết quả tham gia ASEAN của Việt Nam.

8. Tăng cường tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

9. Tiếp tục tuyên truyền kết quả triến khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và thành phố; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

10. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên cán bộ, đàng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng" lần 2 năm 2017; Tuyên truyền thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Chi thị số 32-CT/TU, ngày 27/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

11. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cách nhận biết thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa các chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Năm an toàn giao thông 2017: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”. Tuyên truyền chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến bất thường của thời tiết; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm chuyển mùa; công tác bảo vệ môi trường.

12. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

13. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017”; vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

14. Tuyên truyền thực hiện chương trình phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân trong thực hiện cuộc vận động.

15. Tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí, thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

16. Tuyên truyền về “Pháp Luân công” để giúp cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và nhận diện đúng bản chất của Pháp Luân công, những hoạt động lợi dụng Pháp Luân công để lôi kéo, tụ tập đông người, tuyên truyền chống đối Đảng, Nhà nước của các đối tượng trong và ngoài tỉnh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền tháng 11/2017, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                

- Thường trực Thành ủy (b/c)

- Các TCCS Đảng (t/h)                           

- Các đơn vị trong khối tuyên truyền (t/h)

- Mặt trận và các đoàn thể TP (t/h)

- Lưu               

 

K/T TRƯỞNG BAN

 PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Tập