Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2013 

                   THÀNH UỶ BẢO LỘC                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   BAN TUYÊN GIÁO                                            Bảo Lộc, ngày 04 tháng 9 năm 2013

                                 *

                      Số: 45 - HD/TG

 

HƯỚNG DẪN

nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2013 như sau:

 

1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng, tập trung chủ đề kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2013) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2013) gắn với 44 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh(02/9/1969 -02/9/2013); ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955-10/9/2013),…

Tuyên truyền kỷ niệm 111 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 – 06/9/2013), khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạnh của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

2. Tiếp tục tuyên truyền các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết 23 – NQ/TU, ngày 28/11/2012 của Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2013; quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

3. Tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

4. Tuyên truyền 4 sự kiện văn hóa diễn ra vào cuối năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Festival di sản văn hóa UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất năm 2013; kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 năm 2013 và công bố Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên – Lâm Đồng năm 2014 với chủ đề “ Du lịch xanh Tây Nguyên”.

5. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý, không để ảnh hưởng tới người có thu nhập thấp. bảo vệ  thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong xuất, nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, phê phán những hành vi buôn lậu, tiêu thụ và buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ.

 

6. Tuyên truyền đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công theo tinh thần Nghi quyết TW 7 (khóa XI); công tác quản lý bảo vệ rùng, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác phòng chống cháy, nổ đảm bảo an toàn lao động trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp.

7. Tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc Việt Nam – Cămpuchia, gắn với công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền biển, đảo. Khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về chủ quyền quốc gia, giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới.

8. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 03 tháng cuối năm và cả năm 2013; Tuyên truyền công tác khai giảng năm học mới 2013 -2014, công tác đảm bảo sĩ số đầu năm học nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

9. Tiếp tục tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2013, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận                                                                                                   TRƯỞNG BAN         

- Thường trực Thành ủy (b/c);                                                               

- Các TCCS Đảng;

- Ngành VHTT, Đài TTTH;

- Lưu BTG.       

 

                                                           

                                                                                                            Nguyễn Mạnh Cường